Verkiezingsdebat Fryslan

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: woensdag 18 maart 2015

Dreamen foar Fryslân en it Ferkiezingsdebat, tiisdei 17 maart om 18.15 oere live op Omrop Fryslân Televyzje

Hokker politike partij wurdt moarn by de provinsjale steateferkiezings de grutste partij fan Fryslân? Wat binne de grutte tema’s yn ús provinsje dêr’t jo woansdei 18 maart oer stimme kinne? Op dizze fragen kinne jo jûn in antwurd ferwachtsje yn it Omrop Fryslân-debat op tillevyzje.

Listlûkers fan de njoggen partijen dy’t fjouwer jier lynd yn Provinsjale Steaten keazen binne, geane yn debat oer ferskate ûnderwerpen lykas wynmûnen, gas –en sâltwinning, iepenbier ferfier, Kulturele Haadsted 2018 en de besteging fan it NUON-jild.

Dêrnjonken fertelle de njoggen listlûkers wat harren dream foar Fryslân is.

It programma op tillevyzje set om 18.15 oere útein en duorret oan’t 19 oere ta. Dêrnei giet it programma noch ûngefear in heal oere troch op ynternet (www.omroplive.nl). Presintatoaren fan it debat op tillevyzje binne Simone Scheffer en Eric Ennema. Op ynternet nimt polityk ferslachjouwer Atze Jan de Vries fan de Ljouwerter Krante dizze rol ek foar syn rekken.

It Ferkiezingsdebat wurdt organisearre troch Omrop Fryslân en de Ljouwerter krante. It debat is live te folgjen op 'e televyzje mei de listlûkers fan de partijen dy’t meidogge oan de Provinsjale Steateferkiezings. De sittende partijen sille yn ien-op-ien debatten mei inoar yn de slach oer de takomst fan ús provinsje. Ek krije se de romte om har dream foar Fryslân oan de kiezers oer te bringen.

Gerrit Breteler sil in kritysk liet fersoargje oer de Fryske polityk en Asing Walthaus fan de Ljouwerter Krante sil de boel oereidzje. En alle nije partijen komme ek oan it wurd oer harren programma’s en plannen mei Fryslân

Aftrap provinciale verkiezingen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: woensdag 18 februari 2015

Op maandag 16 februari was de aftrap van de provinciale verkiezingscampagne waar uiteraard Verenigd Links met llijsttrekker Ad van der Kolk aanwezig was. De Commissaris van de Koning gaf maandag het startsein voor de Wat kies jij in 18.3 seconden? De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op woensdag 18 maart 2015.

De campagne is bedacht door studenten Bestuurskunde van de Thorbecke Academie. Uit onderzoek bleek dat het gemiddeld 18,3 seconden duurt om een stembiljet in te vullen. Het tijdconcept werd de rode draad van de verkiezingscampagne, de stemhulp is te vinden op www.stemmeniszogedaan.nl


Verenigd Links klaar voor de Provinciale statenverkiezingen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 09 februari 2015

Verenigd Links-Feriene Lofts doet vol energie en passie mee aan de Provinciale verkiezingen in Fryslân. Nu we moeten vaststellen dat de Partij van de Arbeid steeds meer een bestuurderspartij is geworden staat Verenigd Links in de startblokken om werkelijk iets te doen aan de sociale problemen waar mensen in de wijken en dorpen tegenaan lopen. Verenigd Links staat open voor de verhalen die mensen ons vertellen, datgene waar ze werkelijk mee zitten, en we werken volop aan concrete oplossingen. Verenigd Links is een partij die ronduit kiest voor de zwakkeren in de samenleving. Zonder dat we gehinderd worden door de voorschriften van een landelijk hoofdkantoor.

Verenigd Links is er blij mee dat de betrokkenheid van velen er voor gezorgd heeft dat we een prima kandidatenlijst kunnen presenteren. Zo gaan we aan het werk, want: voor mensen kiezen is nooit verliezen.

Kandidatenlijst Verenigd Links- Feriene Lofts 

1. Ad van de Kolk   Witmarsum

2. Addy Stoker  Leeuwarden

3. Jane Doekhi  Leeuwarden

4. Sytse Welbroek  Leeuwarden

5. Martijn Joosten  Franeker

6. Renée Reijenga  Leeuwarden

7. Jan Will  Leeuwarden

8. Jellie Djurrema  Leeuwarden

9. Pieter ten Zijthoff  Leeuwarden

10. Nanda Knotters  Leeuwarden

11. Ronnie Tielenburg  Leeuwarden

12. Jaqueline Meijlink  Leeuwarden

13. Sheler Othman  Leeuwarden

14. Dirk Jager  Leeuwarden

15. Jan van Olffen  leeuwarden