Verenigd Links zet vraagtekens bij uitvoering van de DIB dagen door de gemeente Weststellingwerf.

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: zondag 23 augustus 2015

In de gemeente Weststellingwerf zijn mensen die een WWB uitkering hebben “geselecteerd” om deel te nemen aan DiB dagen. Er wordt in de brief die deze mensen daarover hebben ontvangen van de gemeente duidelijk gemaakt dat deelname aan dit DIB traject verplicht is. De gemeente wil deze mensen regelmatig spreken om te zien welke “kansen” er voor hen zijn op de arbeidsmarkt. Elke twee weken start er een nieuwe groep en de mensen ontvangen zowel per e-mail als per telefoon een uitnodiging daarvoor.

De DIB dag is volgens de gemeente een “inspirerende”dag waarop workshops worden gehouden. En de dag begint om 9.00 uur precies! Zo wordt benadrukt.  En tijdens deze dag biedt de gemeente Weststellingwerf ook een gratis lunch en een Zumba les. Daarnaast wordt er van de uitkeringsgerechtigden allerlei extra informatie gevraagd via een “test e-mail” daar worden ook allerlei zaken gevraagd waarvan je verwacht dat ze toch wel bekend zijn bij sociale zaken. Zoals, adresgegevens, complete naam, huidige situatie; geen baan, vrijwilligerswerk etc. Wanneer de uitkeringsgerechtigde geen e-mail adres heeft dan wordt deze ook verplicht een e-mail adres aan te maken.

Verenigd Links heeft hierbij de volgende vragen;

1. de extra vragen aan de uitkeringsgerechtigden bevatten ook zaken die je toch wel als bekend mag veronderstellen bij de gemeente, of zijn de zaken wat dat betreft niet helemaal op orde bij de gemeentelijke organisatie?

2. wat gebeurt er met de verstrekte gegevens? Worden zo uitgewisseld? Wie hebben allemaal toegang, inzicht in deze gegevens?

3. is er voor dit project een privacy statuut van toepassing?

4. wat kost dit project?

5. hoeveel Europese subsidie is er voor dit project uitgetrokken?

6. Is er speciaal voor dit project personeel in dienst genomen? En zo ja, hoeveel?

7. is het juridisch gezien wel juist om mensen te verplichten een e-mail adres aan te laten maken? Is dat juridisch gecheckt?

8. beseft de gemeente dat dit project en de eisen die daarbij gesteld worden veel onrust veroorzaken onder uitkeringsgerechtigden? Vooral bij de mensen met medische beperkingen en bij hen die geen computervaardigheden bezitten.

9. Is de termijn die de gemeente aanhoudt ( 5 dagen na ontvangst van de brief )  voor het voldoen aan deze eisen wel in alle gevallen haalbaar en redelijk?

10. Hoe vindt de selectie plaats?

Verenigd Links heeft moeten vaststellen dat de brief ook verstuurd is naar uitkeringsgerechtigden die nog maar een paar maanden voor hun pensioen zitten. En ook naar mensen is verstuurd die medische beperkingen hebben. En die niet in staat zijn om een hele dag aan een dergelijk project deel te nemen. Verenigd Links is dan ook zeer kritisch over de uitvoering van dit project.

 

Verenigd Links Weststellingwerf.

Stadhouderslaan 68

8471 TN Wolvega

Economisch beleid Franekeradeel

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: maandag 04 mei 2015

Geachte gemeenteraadsleden,

Gezien het economisch beleidsplan van de gemeente Franekeradeel willen wij als Verenigd Links u graag enkel dingen meegeven. Naar onze mening zouden twee beleidsdoelen beter uit de verf kunnen komen.

1. werkgelegenheid blijven bieden aan lager opgeleiden.

2. het verbeteren van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Verder is het o.i. van belang om meer aandacht te geven aan het stimuleren van het ondernemerschap in de gemeente en dan met name bij vrouwen en lager opgeleiden.

In dat kader zou het goed zijn om meer economische activiteiten in woonwijken toe te staan, dat vergroot de leefbaarheid in de wijken en dat kan zorgen voor een toename van de arbeidsparticipatie.

Het is goed om startende ondernemers faciliteiten te bieden in de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw waarin het mogelijk is administratieve zaken en andere diensten gezamenlijk uit te voeren.

 

Hoogachtend,

Martijn Joosten

Verenigd Links Franekeradeel

Uranusbaan 11  8802 BH Franeker

Gevaar voor de binnenvaart

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: dinsdag 28 april 2015

Er zitten aan het vervoer over het water veel voordelen wanneer je het vergelijkt met het vervoer over de weg. Het stimuleren van het goederenvervoer middels de binnenvaart is dan ook een prima zaak, echter op dit moment is er sprake van een bedreiging voor het voortbestaan van deze branche.

Shell schijnt een tankerplan te hebben dat tot ernstige marktverstoring kan leiden. Het lijkt erop dat Europees subsidiegeld door Shell wordt gebruikt om veertig nieuwe LNG aangedreven binnenvaarttankers te bouwen. De brancheorganisatie van de schippers heeft zich daarover beklaagd middels een brief aan de Europese Commissie. Want het gaat hier om een capaciteitsuitbreiding van ca.10.000 ton wat de markt ernstig zal verstoren. Er wordt nu  vaak al ver beneden de kostprijs gevaren en daar profiteert Shell behoorlijk van. Zo laat men door bevrachters met ingehuurde tankers ca.20% beneden de kostprijs vervoeren. Daar komt bij dat Shell inmiddels deze schepen ook aan derden doorbevracht en zodoende de markt nog verder onder druk zet.

De tankvloot is door veranderde milieueisen en de eisen van de opdrachtgevers de laatste 15 jaar geheel vernieuwd, en dubbelwandig gemaakt, waarbij er voor honderden miljoenen is geïnvesteerd. Er is een flinke inhaalslag gemaakt met het oog op de milieubelasting. 

Deze order van Shell zal door de  grote capaciteitsuitbreiding die dit met zich meebrengt een ramp zijn voor de tankvaartbranche. Mensen die de laatste tijd goed geïnvesteerd hebben in hun schip zullen met hun rug tegen de muur komen te staan. Het bevorderen van goederenvervoer over het water vinden wij als Verenigd Links een hele goede zaak, maar dit wordt niets anders dan kapitaalvernietiging, en vele binnenvaartschippers en hun gezinnen worden dan in de problemen gebracht.  Laten we hopen dat de Nederlandse Europarlementariërs op dit punt wakker zijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Doe de Ecotest

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: dinsdag 28 april 2015

Gelukkig hoor je het nog vaak, “ we moeten wijs zijn met de Waddenzee”. Op mondiaal niveau wordt het belang van de Waddenzee wel vergeleken met het Australische Great Barrier Reef. Het is echter nog maar de vraag of de mensen die zeggen wijs te zijn met de Waddenzee dit ook werkelijk menen. Want kijk nu eens naar de onderstaande opsomming van activiteiten die allemaal in dit unieke gebied plaatsvinden, en vraag je dan af of deze gezien de erfgoedstatus thuishoren in de Waddenzee.

Boringen en winning van aardgas , boringen en winning van zout, commerciële visserij, recreatieve visserij, wadlopen, handmatige kokkelvangst, intensief watertoerisme, schelpen opzuigen voor commerciële doelen, zand opzuigen voor commerciële doelen, laagvliegroute en bombardementsoefeningen, mosselzaadteelt en oesters oogsten, plaatsing van vervuilende industrie op de grens van het gebied, commerciële scheepvaart, lozingen binnenwater op het gebied, plaatsing van windmolens.

Gezien bovenstaande lijst rijst de vraag of we wel zo wijs zijn met de Waddenzee. Als Verenigd Links willen we de betrokken overheden vragen om deze tendens te keren zodat de Waddenzee weer de kraamkamer van de Noordzee wordt, zoals velen van ons al op de basisschool geleerd hebben.

Drs. Jan van den Hoff  

Voorzitter Verenigd Links Harlingen