Vragen privacy

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Schriftelijke vragen fractie Verenigd Links aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, als bedoeld in artikel 41 van het Reglement van Orde van de Raad van de gemeente Leeuwarden.

 In het kader van de wijkaanpak, welzijn/sociale zaken zijn er diverse Frontline teams in de gemeente actief. In sommige wijken stagneert het werk van deze teams omdat bewoners vrezen voor de schending van hun privacy. De fractie van Verenigd Links heeft hier de volgende vragen bij.

 

  1. Is het toegezegde privacy statuut al opgesteld?
  2. zo nee, is er zicht op dat dit er binnenkort gaat komen?    
  3. zo ja, is het reeds ondertekend door gemeente, welzijnsinstellingen en betrokken wijken/bewoners?
  4. hoe is het gesteld met de beveiliging van privacy gevoelige gegevens die de Frontline teams digitaal opslaan?
  5. Is het college het met ons eens dat de bescherming van persoonlijke gegevens vergaard door de Frontline teams een belangrijke zaak is, en dat dit gewaarborgd dient te zijn?

Vragen WMO

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Geacht College,

 

Onlangs is er besloten de PGB’s voor WMO vervoer in Leeuwarden met terugwerkende kracht (per 1 Januari 2012) te verlagen naar slechts €150.

Verenigd Links betreurt dat besluit. Tijdens commissie behandeling merkte de wethouder ter zake op  “indien er veel bezwaren binnenkomen, dan hebben wij iets fout gedaan”.  Onze vraag is derhalve;  hoeveel bewaren zijn er tegen dit besluit binnen gekomen?

 

Hoogachtend,

Hendrika Zoodsma fractievoorzitter.

Addy Stoker fractiemedewerker

Herindeling Leeuwarderadeel bestuurlijk gezelschapsspel of democratie?

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

In 2011 wees de commissie van wijzen in haar advies aan Gedeputeerde Staten Leeuwarderadeel al toe aan Leeuwarden. In 2012 nemen GS dit advies over. Voor wat betreft de Leeuwarder fractie van Verenigd Links zijn de inwoners van Leeuwarderadeel van harte welkom, maar niet op deze manier.

Verenigd Links is de mening toegedaan dat een herindeling altijd van onderop gestalte moet krijgen. Voor wat de herindeling  Boarnsterhim- Leeuwarden betreft lig  dat vrij duidelijk. In Leeuwarderadeel is dat heel anders. Kleine gemeenten moet men niet te snel opgeven, en al helemaal niet via een dictaat zoals dat nu dreigt. De mening van de bevolking van Leeuwarderadeel doet er toe en moet gehoord worden middels een referendum.

Dit is de bevolking van Súdwest Fryslân bewust onthouden. De fusiegemeente Súdwest Fryslân komt voort uit vijf gemeenten waar de Raden het over samenvoeging eens werden, maar waar altijd twijfels zijn gebleven over de instemming van de 82.000 inwoners. Die situatie moet niet herhaald worden. De grote geografische afstanden en de gegroeide afstand tot de burger spelen daarbij een grote rol.

In het geval van Leeuwarden en Leeuwarderadeel zijn zelfs de gemeenteraden het niet eens over een herindeling. Zeker in Leeuwarderadeel is er hierover nog veel verdeeldheid. Wanneer er geen duidelijk draagvlak is voor een dergelijke herindeling, aantoonbaar via een democratisch gehouden referendum, dan zal de fractie van Verenigd Links in de Leeuwarder gemeenteraad niet instemmen met een gedwongen herindeling.

 

Hendrika Zoodsma (raadslid Verenigd Links)

Addy Stoker (secretaris Verenigd Links).