discussiestuk voor het debat over Caparis

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 29 april 2016

Geachte Gemeenteraad van Leeuwarden.

Verenigd Links heeft een debat aangevraagd inzake Caparis, dit met het oog op de recente ontwikkelingen en de beantwoording van onze Schriftelijke vragen. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het feit dat men zich al lange tijd niet heeft gehouden aan de verplichting om voor medewerkers een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op te stellen en in het kader van de CAO de IOP verplichting, wordt er door betrokkenen verwezen naar de toenmalige directie van Caparis.  Echter er bestaat toch ook nog de politieke verantwoordelijkheid van de betrokken wethouders, en het niet juist informeren van de gemeenteraad is toch niet de verantwoordelijkheid van  ambtenaren en uitvoerders?

Waarom heeft men Verenigd Links niet serieus genomen toen wij herhaaldelijk aangaven dat het niet uitvoeren van de wet op het punt van POP/IOP niet incidenteel was maar structureel?

Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat de Top van Caparis riante salarissen verdienen terwijl de geïndiceerde medewerkers jarenlang te weinig geld hebben ontvangen?

Daarnaast hebben wij kritiek op de inhoud van de beantwoording door het college van onze vragen d.d. 25 maart 2016.

Inzake het feit dat de OR niet welkom was in de Aandeelhoudersvergadering om bewaren kenbaar te maken antwoord het college dat de OR op uitnodiging aanschuift bij de AVA. Dat is een zeer formele benadering waarvan wij ons afvragen of die juist is wanneer er sprake is van een crisissituatie en wanneer de OR ook geen vertegenwoordiging heeft in de Raad van Commissarissen.  Verenigd Links zou graag zien dat de OR in de gelegenheid wordt gesteld om gevraagd en ongevraagd informatie te verstrekken aan de aandeelhouders en in de aandeelhoudersvergadering. Wij zijn van mening dat de formele opstelling van het college in dezen schadelijk is en is geweest voor het functioneren van de GR/SW bedrijf/ Caparis. Indien er formeel beletselen zijn voor het toelaten van een delegatie/vertegenwoordiging de OR , wanneer er problemen zijn, dan verwachten wij van het college verdere stappen om de formele regeling op dit punt te wijzigen.

Verder stelt het college dat ze de voorkeur geeft aan de Wet Normering Topinkomens boven het hanteren van de burgemeestersnorm. Hier gaat het college voorbij aan het maatschappelijk gevoelen en het draagvlak inzake het uitbetalen van topsalarissen. Het is o.i. niet te verkopen dat er jarenlang te kort is gedaan aan de geïndiceerde medewerkers van Caparis, die toch al een laag inkomen hebben terwijl er aan top te hoge salarissen worden uitbetaald. De raad van commissarissen heeft Verenigd Links laten weten dat zijn ons standpunt ter zake delen. Wij willen het college dan ook verzoeken dit over te nemen. Het college voert aan dat het een probleem is dat er acht deelnemende gemeenten zijn, en dus ook acht verschillende burgemeesterssalarissen. Wij willen het college verzoeken om in dit geval van het gemiddelde uit te gaan.

 

En tenslotte, het moet maar gezegd worden Verenigd Links is tot de conclusie gekomen dat het al jaren ellende is met het functioneren van de GR. Het werkt gewoon niet. Na een grote fusiegolf zie je een maatschappelijke ontwikkeling naar kleine werkbare en daardoor goed te controleren organisatievormen. Verenigd Links wil het uittreden uit de GR zeker overwegen, het zou beter zijn wanneer iedere gemeente weer baas in eigen winkel zou worden. Immers dit heeft voor genoeg geldverspilling en maatschappelijke onrust gezorgd. De ene directie is nog niet begonnen of de andere staat alweer klaar. Hoe denken de raadsfracties en het college hier over?

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Klachten over sociale zaken Leeuwarden

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 28 april 2016

(vanaf 1:20)

Debat Caparis, Leeuwarden, Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Smallingerland

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 28 april 2016

Verenigd Links doet een oproep aan alle deelnemende gemeenten inzake GR/SW Caparis om een openbaar raadsdebat te voeren met het oog op de laatste ontwikkelingen en onthullingen bij Caparis.

het gaat daarbij om de gemeenten: Leeuwarden, Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel, en Smallingerland.

 

Geachte gemeenteraad,

Caparis NV is het bedrijf dat de WSW namens de GR uitvoert in uw gemeente. Gelet op de laatste onthullingen bij Caparis, de uiterst passieve houding van Colleges en Raden hebben burgers, medewerkers en andere betrokkenen behoefte aan een Raadsdebat en uitspraak. Kernvraag zal zijn hoe het nu eigenlijk zit met de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen en aandeelhouders. Wie is verantwoordelijk voor het totaal. De verantwoordelijkheid wordt wel heel gemakkelijk doorgeschoven naar wie? Verenigd Links heeft al sinds oktober 2014 gevraagd naar het niet uitvoeren van de wettelijke voorgeschreven POP/IOP. Dat werd door de verantwoordelijke bestuurders afgedaan door te  stellen dat het hier om een “incident” ging. Mede hierdoor hebben ook in uw gemeente medewerkers van Caparis die toch al niet zoveel verdienen lange tijd te weinig salaris  ontvangen, en hadden ze minder mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Kortom, genoeg vragen die een raadsdebat rechtvaardigen. Verenigd Links roept u dan ook op om dat te doen.

Met vriendelijke groet,

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Hebben politici wel oren?

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 21 april 2016

Op 21 april 2016 schreef de Leeuwarder Courant dat Caparis mogelijk een miljoenenstrop wacht omdat ze zich niet aan de wet hebben gehouden voor wat betreft het bieden van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor de werknemers die bij hen in dienst zijn. Al in april 2015 stelde Verenigd Links daarover kritische vragen. Het college van Burgemeester en Wethouders in Leeuwarden deed dit echter af als zijnde een incident. De wethouder ging het gesprek aan met de werknemer (en haar familie) in kwestie, maar niemand luisterde naar Verenigd Links toen wij naar voren brachten dat dit niet incidenteel was, maar structureel. De gemeenteraad van Leeuwarden slikte het als zoete koek. Daarom een tweede geval naar voren gebracht en weer schriftelijke vragen gesteld, opnieuw ging de wethouder het gesprek met betrokkene aan en overhandigde een brief van de SW/Caparis waaruit moest blijken dat men nu wel zorgvuldig zou omgaan met POP/IOP, ondertussen hadden wij als Verenigd Links hierover ook een zienswijze gestuurd naar alle deelnemende gemeenten: reactie praktisch nihil. Je kunt je dus afvragen: Hebben politici wel oren? Wordt er wel echt geluisterd naar berichten die aangeven dat het behoorlijk mis is bij Caparis?  Worden werknemers van Caparis wel serieus genomen wanneer zij zaken naar voren brengen bij de verantwoordelijke politici?

Nu is de Raad van Commissarissen bij Caparis nog steeds niet compleet en heeft in eerste instantie de Kandidaat van de Ondernemingsraad die deel moet gaan uitmaken van die Raad van Commissarissen geweigerd. En dat terwijl er grote belangen liggen voor de werknemers vanwege de herstructurering van Caparis. Ook weigerden de aandeelhouders van Caparis (dus ook het college van Leeuwarden) de OR in haar vergadering toe te laten om over dit feit te praten en om over de benoeming van de nieuwe directeur te spreken. Hoe serieus neem je dan je werknemers, wanneer je ze op belangrijke momenten niet eens wilt horen.

Verder heeft het College van Burgemeester en wethouders op vragen van Verenigd Links aangegeven dat ze niet wil pleiten voor de invoering van de burgemeestersnorm voor het salaris van de nieuwe directeur. De gemeente Leeuwarden wil zich alleen hard maken voor de normering van het salaris in het kader van de wet normering topinkomens. Dat betekent dat de nieuwe directeur de mogelijkheid heeft om een ministers salaris te verdienen, dat ligt voor 2016 op een jaarsalaris van 179000.00  euro per jaar, dus bijna 15000.00 euro per maand.  Een gigantisch salaris, terwijl men jarenlang de werknemers van Caparis tekort heeft gedaan qua salaris. Dat kan echt niet. Verenigd Links pleit dus voor de invoering van de burgemeesters norm. En niet voor ministers salarissen. En wij hopen dat Caparis en de deelnemende gemeenten er in de toekomst blijk van geven dat ze wel oren hebben, en dat de doofpot wordt afgeschaft. De kreet: “ja maar dat is slechts een incidenteel geval” willen wij dan liever niet meer horen. Want de situatie bij Caparis is nu vooral het falen van de politiek . Neem je controlerende taak eens serieus en  luister eens echt.

Addy Stoker voorzitter Verenigd Links