Dia's bijeenkomst stichting PEL

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 16 juni 2016

Brandbrief Cliëntenraad

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zondag 12 juni 2016

Schriftelijke vragen van de fractie Verenigd Links aan Burgemeester en Wethouders, als bedoeld in art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

1.  De CR schrijft dat Sociaal Werkers vooraf aan een huisbezoek geen enkele info hebben over het verleden van een cliënt, inzake eerder verleende ontheffingen etc. Is dat zo of wil men het niet weten vanwege nieuw beleid inzake de participatiewet?

2. Is het nieuwe beleid er de oorzaak van dat men geen rekening houdt met de historie van een cliënt?

3. Is er bij de sociale wijkteams voldoende kennis aanwezig inzake het benaderen van mensen met een aangeboren stoornis?

4. Is het in dit licht wel verstandig dat er studenten worden ingeschakeld bij onaangekondigde huisbezoeken?

5. De CR geeft aan problemen te zien inzake het delen van gegevens. Heeft een cliënt de mogelijkheid van inzage in zijn of haar dossier? Worden BKWI gegevens overlegd?

6. Wat doet het College met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ( ECLI: NL: CVRB; 2016: 1315) waarin wordt gesteld dat iemand in de bijstand met een ontheffing van arbeidsplicht ook is vrijgesteld van sociale activering?

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

Motie aangenomen Caparis

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 31 mei 2016

Verenigd Links is blij dat de gemeenteraad van Leeuwarden maandag J.L. unaniem heeft ingestemd met de motie van VL die een structurele verbetering inzet om de huidige situatie voor mensen met een SW indicatie te verbeteren.

Raadslid Jan van Olffen heeft in de gemeenteraad van Leeuwarden duidelijk gemaakt dat: “ het juist in een tijd waarin maatschappelijk duurzaam ondernemen steeds belangrijker wordt en er bij Caparis allerlei misstanden zijn geconstateerd de tijd rijp is om in te grijpen in de huidige bestuursinrichting en de Gemeenschappelijke regeling”.

Het is nodig om een quikscan uit te voeren naar de vraag wie er nu in feite verantwoordelijk is voor de huidige problemen bij Caparis en terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling van de gemeente om goed werk en goed werkgeverschap te realiseren voor deze kwetsbare groep medewerkers. Te komen met een voorstel welke opzet voor de Sociale Werkvoorziening wenselijk is en wat daarvanconsequenties zijn voor de betrokken werknemers, de activa, partnergemeenten en de gemeentelijke financiën. Waarbij goed bestuur en directe invloed voor de gemeenten in acht wordt genomen.

Verenigd Links heeft in de aangenomen motie, en daarin gesteund door alle andere fracties het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden verzocht rekening te houden met deze punten en na overleg met de Ondernemingsraad en de vakbonden, uittreding en omvorming te verkennen en nog dit kalenderjaar met een notitie te komen ter bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad.

  

Vragen WMO budget overgehouden?

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 10 mei 2016

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders, als bedoeld in art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur is gebleken dat bijna negen op de tien gemeenten in 2015 geld hebben overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding, ondersteuning en jeugdzorg. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. In totaal gaat het naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro.

Leeuwarden heeft eerder al met het oog op de toekomst geld gereserveerd om mogelijke tekorten op het gebied van de WMO te kunnen opvangen.

1. Hoe staat het momenteel 2015&2016 met de uitgaven in het kader van de WMO. Behoort Leeuwarden tot de gemeenten die geld over hebben gehouden of nog geld gaan overhouden op dit beleidsterrein? Zo ja, hoeveel is dat dan?

2. Gemeenten hebben vaak volgens het meest zwarte scenario bezuinigd en begroot op dit terrein. De eigen bijdragen zijn nogal fors verhoogd, mensen die het niet kunnen betalen zeggen daarom nu zorg af. Heeft het college dit in kaart, en hoe wil het college dit verder voorkomen?

 

Hoogachtend,

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links