Cultuur

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Erfgoed

Verenigd Links dringt er bij de gemeenten op aan de visie op het behoud van cultureel erfgoed vast te leggen. Het gaat dan o.a. om de plaatselijke historie, archeologie en monumentenzorg.

In dit kader pleit Verenigd Links er voor om de diepte van het ploegen en andere bodemingrepen in het landelijk gebied te veranderen van 50 naar 30 cm. Hiermee wordt voorkomen, dat archeologisch gezien belangrijke terreinen worden aangetast.

 

Taalbeleid

Gemeenten dienen een actief taalbeleid te voeren ten opzichte van de Friese taal. Het gebruik van het Fries moet worden ondersteund en gestimuleerd in alle segmenten van de Friese samenleving. Indachtig de woorden van Ed Hoornik die schreef: “ niet in mijn dorpen en mijn  elf steden, niet in mijn meren en mijn heerlijkheden ben ik het meest mijzelf, maar  in mijn taal, het instrument waarin ik ademhaal”.

Het behoud van de taal staat gelijk aan het behoud van de cultuur.

Lees meer: Cultuur

Economie

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Solidaire Economie

Verenigd Links bepleit, dat er bij het ontwikkelen van visie binnen de gemeente serieus gekeken moet worden naar de op duurzaamheid gerichte solidaire economie.

Dit is een vorm van productie, consumptie en verdeling van rijkdommen die gericht is op de mens en niet op de accumulatie van kapitaal.

In een solidaire economie krijgen groepen democratisch beheer over economische processen. Arbeid wordt niet gezien als een productiefactor, maar als een proces waarin de mens zichzelf kan ontwikkelen. En economie wordt niet gezien als een losstaand proces, maar bekeken binnen een veelvoud van dimensies, sociaal, politiek, ecologisch, cultureel. Er moet daarbij gestreefd worden naar innovatieve financiële oplossingen.

De solidaire economie staat voor een meer rechtvaardige maatschappij.  

 

Lees meer: Economie

Groen beleid

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Energie

Verenigd Links is voorstander van het aanwenden van schone energie, d.w.z. wind-, water- en zonne-energie.

Kernenergie mag volgens sommigen dan schoon zijn, het gebruik ervan brengt grote risico’s met zich mee. VL is daarom tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland.

Het winnen van Schaliegas of Fracking kent ook milieu risico’s, waarvan vervuiling van het grondwater de grootste is. Wij streven daarom naar Schaliegas-vrije gemeenten. 

 

Verenigd Links streeft naar energie-onafhankelijke burgers, d.w.z. dat energie het eigendom wordt van de mensen zelf, niet van grote energiebedrijven. Lokale initiatieven, waarin de consument zelf producent wordt, moeten gestimuleerd worden.

De voorkeur gaat daarbij uit naar zonne-energie en het wit maken van grijs en zwart water boven windenergie, waar veel nadelen aan kleven.

 

Lees meer: Groen beleid

Bevolking/Sociaal beleid

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

BEVOLKING/ SOCIAAL BELEID

 

a. Sociaal Beleid

 

Sociale werkvoorziening

Sociale werkplaatsen nemen een belangrijke plaats in op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. In de gemeente Leeuwarden heeft het beleid op dit gebied aan alle kanten gefaald, de politiek heeft zitten slapen waardoor veel mensen bij Caparis jarenlang zijn onderbetaald. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geweigerd een onderzoek uit te voeren naar o.a.  haar eigen functioneren in dezen. Mensen met een arbeidshandicap hebben recht op eerlijk betaald werk, een beschutte werkplek en volwaardige medezeggenschap. Daar zal Verenigd Links zich voor blijven inzetten.

 

Lees meer: Bevolking/Sociaal beleid

Leefbaarheid

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Krimp

De voortschrijdende krimp treft voornamelijk de dorpen binnen de gemeente. Om leegloop en afbraak van de leefbaarheid in deze kernen tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de gemeente het initiatief tot goede communicatie met de bevolking neemt en samen met hen tot oplossingen komt. Of het nu gaat om herinrichting, voorzieningen zoals de dorpswinkel, het behoud van de bibliotheek, openbaar vervoer of het loslaten van de opheffingsnorm voor basisscholen, het is van levensbelang dat er goed geluisterd wordt naar de inwoners en zich te richten op de uitwerking in de dorpsvisies, alvorens in actie te komen.

 

Grondbeleid

Ondanks de crisis blijft een actieve grondpolitiek noodzakelijk. De omvang van gemeentelijke reserves dienen bepalend te zijn bij het vaststellen van grondbeleid. Verder vinden wij dat er goed gestuurd moet worden op de apparaatskosten.

Ambitieuze bouwprojecten moeten opnieuw op hun noodzaak en haalbaarheid beoordeeld worden.

Lees meer: Leefbaarheid

Buitengebied

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Bestemmingsprogram

Naast de landbouw, die vroeger bepalend was voor het buitengebied, dient een bestemmingsprogram zich ook te richten op recreatie, toerisme en bescherming van de natuur.

Verenigd Links is van mening dat het karakter van de buitengebieden beschermd moet worden, de kwaliteit behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Maar ook dat er ingezet moet worden op diversiteit.

In de verschillende dorpsvisies wordt dit aangegeven. De betreffende gemeenten dienen recht te doen aan deze plaatselijke wensen.

 

Lees meer: Buitengebied

Onderwijs

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Organisatie

Verenigd Links is geen voorstander van de stichtingsvorm als bestuursmodel in het openbaar onderwijs. Dit model heeft tot gevolg, dat betrokkenen (ouders en personeel) op afstand worden gezet en geen invloed hebben op de inrichting en besluitvorming. Er is in dit model tevens geen sprake van democratische controle.

De voorkeur van Verenigd Links gaat uit naar de vereniging als bestuursmodel, waarbij de betrokkenen lid zijn en de dagelijkse gang van zaken uitgevoerd wordt door een gekozen bestuurscommissie. De gemeenteraad kan betrokken worden in de democratische controle.

 

Sociale dienstplicht

Onderwijskundig is het goed om sociale dienstplicht in te voeren, jongeren leren daar veel van en het kan tevens een goed middel zijn in de strijd tegen de eenzaamheid van (oudere) mensen in de samenleving.

 

Lees meer: Onderwijs

Bestuur

Categorie: Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017

Lokaal bestuurlijke inrichting / Herindeling

Verenigd Links pleit voor het houden van referenda onder de lokale bevolking over dit onderwerp in de gemeenten die op de nominatie staan om samengevoegd te worden. Wanneer er niet voldoende draagvlak is voor bestuurlijke herindeling, dan moet die niet plaatsvinden.

Men vergeet vaak dat kleine kernen het gezicht van een provincie vormen. Verenigd Links is van mening dat kleine gemeenten met een schaal van ca.40.000 inwoners behouden moeten worden. De goede bereikbaarheid van sociale en openbare voorzieningen bevordert de kwaliteit van de leefomgeving en gaat leegloop tegen.

Door schaalvergroting wordt de burger op afstand gezet. Kleinschaligheid bevordert betrokkenheid en een goede verhouding tussen burger en overheid.

Bovendien is gebleken, dat herindeling in de praktijk geen kostenbesparing oplevert.

Lees meer: Bestuur