Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Bestuur

Lokaal bestuurlijke inrichting / Herindeling

Verenigd Links pleit voor het houden van referenda onder de lokale bevolking over dit onderwerp in de gemeenten die op de nominatie staan om samengevoegd te worden. Wanneer er niet voldoende draagvlak is voor bestuurlijke herindeling, dan moet die niet plaatsvinden.

Men vergeet vaak dat kleine kernen het gezicht van een provincie vormen. Verenigd Links is van mening dat kleine gemeenten met een schaal van ca.40.000 inwoners behouden moeten worden. De goede bereikbaarheid van sociale en openbare voorzieningen bevordert de kwaliteit van de leefomgeving en gaat leegloop tegen.

Door schaalvergroting wordt de burger op afstand gezet. Kleinschaligheid bevordert betrokkenheid en een goede verhouding tussen burger en overheid.

Bovendien is gebleken, dat herindeling in de praktijk geen kostenbesparing oplevert.

 

Noord-Nederland

Het IPO heeft veel te weinig aandacht voor de landsdelen, de randstad- periferie.

Fryslân, Groningen en Drenthe moeten bestuurlijk zelfstandig blijven.  Het behoud van de eigenheid, de taal en cultuur heeft prioriteit boven vermeende efficiëntie.

 

Decentralisatie

De door de regering opgelegde decentralisatie hebben zowel inhoudelijk als financieel  een grote impact op de gemeenten en brengen afbraakrisico’s met zich mee. Bij de hieruit voortvloeiende bezuinigingen gaat het  doorgaans om beleid dat gericht is op zeer kwetsbare groepen, die daardoor tussen wal en schip vallen, omdat niet langer de juiste ondersteuning en zorg worden geboden.

Dit moet absoluut voorkomen worden.

 

 

Bezuinigingen

Verenigd Links is op voorhand geen voorstander van besparingen op welzijn, zorg en sociale zaken. Het gaat niet aan om onder het mom van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid de zwaksten in de samenleving hard te treffen. We doelen dan op het beleid met betrekking tot

  • ouderen, gehandicapten
  • inperken ouderen beleid
  • inperken verslavingszorg
  • inperken geestelijke gezondheidszorg
  • inperken aanpak maatschappelijke opvang en huiselijk geweld
  • minimaregelingen en schuldhulpverlening
  • kinderen en jeugdzorg

 

In onze ogen moet er bij bezuinigingen een keuze gemaakt worden voor andere programma’s zoals infrastructuur en grote projecten. Cohesie tussen beleidsterreinen en een goede afweging zijn hierbij belangrijk.

Verruiming van de lokale werkgelegenheid, social return of investment en substantiële voordelen voor de lokale economie moeten uitdrukkelijk de basis vormen van de keus voor dergelijke grote projecten.

 

Subsidiebeleid

Voor Verenigd Links is het belangrijk dat een gemeentelijke subsidieverordening tegemoet komt aan het duale stelsel, dat uitgaat van een scheiding van taken en bevoegdheden van college en raad.

De gemeenteraad moet in staat zijn haar controlerende taak uit te voeren. Het subsidiekader moet uitgaan van vertrouwen in en gedragen verantwoordelijkheid bij de subsidieontvangers. In geval van geschaad vertrouwen moet het College consequent optreden door gebruik te maken van instrumenten zoals het preventief weigeren van subsidies op basis van eerdere aanvragen, het intrekken of wijzigen van een verlening of vaststelling,  en terugvorderen van subsidie en wettelijke rente.

 

Digitale dienstverlening

De communicatie naar de burgers is op veel punten vatbaar voor verbetering. Bij zaken die de inwoners betreffen, moeten overheden maatwerk leveren en zorg dragen voor het volledig informeren van direct betrokkenen. Verenigd Links vindt het daarom belangrijk dat gemeenten een goede digitale dienstverlening bieden, naast de bestaande fysieke dienstverlening. Wij stellen voor om in iedere gemeente een burgerpanel in het leven te roepen, dat de dienstverlening in kaart brengt en advies uitbrengt over verbeteringen.

 

Inspraak

Er zijn verschillende manieren waarop mensen initiatief kunnen nemen om de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

De overheid moet tevens een actieve rol spelen in de communicatie en inbreng van de burger.

Bij vrijwel elk project moet de overheid overleggen met belanghebbenden.

Dit is een speerpunt voor Verenigd Links.

Wij stellen voor dat er een plan komt, waarin richtlijnen voor participatie worden opgenomen, van informeren, raadplegen, adviseren tot meebeslissen en coproduceren.

Verder dient aangegeven te worden wanneer welke vorm van participatie moet worden toegepast. Zo weet het college welke vorm van participatie nodig is in voorkomende situaties, en kunnen de gemeenteraad, de burgers en belanghebbenden dat controleren. Het is bovendien voor alle betrokkenen duidelijk in hoeverre hun inbreng de besluitvorming ook echt beïnvloedt.