Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Bevolking/Sociaal beleid

BEVOLKING/ SOCIAAL BELEID

 

a. Sociaal Beleid

 

Sociale werkvoorziening

Sociale werkplaatsen nemen een belangrijke plaats in op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. In de gemeente Leeuwarden heeft het beleid op dit gebied aan alle kanten gefaald, de politiek heeft zitten slapen waardoor veel mensen bij Caparis jarenlang zijn onderbetaald. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geweigerd een onderzoek uit te voeren naar o.a.  haar eigen functioneren in dezen. Mensen met een arbeidshandicap hebben recht op eerlijk betaald werk, een beschutte werkplek en volwaardige medezeggenschap. Daar zal Verenigd Links zich voor blijven inzetten.

 

Participatie

De tendens in het regeringsbeleid om verantwoordelijkheden naar de lagere overheden, zoals de gemeenten, te verschuiven zonder daar de benodigde financiële faciliteiten voor te verstrekken, leidt o.a. tot grote tekorten in het I-deel (inkomen). Het gevolg is, dat gemeenten geen fatsoenlijk sociaal beleid menen te kunnen voeren.

Het is voor Verenigd Links een belangrijk uitgangspunt dat kwetsbare groepen niet buiten de boot mogen vallen, ook niet de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Juist in tijden van bezuinigingen komt het er op aan kleur te bekennen.

De enige echte manier om het tekort op te lossen is het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Gemeenten moeten daarom inzetten op krachtige en deskundige individuele begeleiding naar eerlijk betaald werk.

De nieuwe koers op het gebied van werk en inkomen, sociaal kwetsbaren, vernieuwend welzijn, en jongeren moet een samenhangend geheel zijn, dat leidt tot het maken van scherpe aanvaardbare keuzes, het wegfilteren van dubbel werk en de effectievere inzet van de beschikbare instrumenten. Verenigd Links zal daarbij blijven toezien op de positie van de meest kwetsbaren.

 

Social Return(of Investment)

Een instrument dat daarbij gehanteerd wordt, is Social Return. Bij aanbestedingen wordt in het contract opgenomen, dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.

 

Voor de uitvoering van deze bepaling worden door gemeenten organisaties en bedrijven in de arm genomen, die als tussenpersoon of bemiddelaar tussen ondernemer en doelgroep fungeren. Verenigd Links wijst er op, dat geld dat bestemd is voor social return of investment, niet besteed mag worden aan de tussenpersonen.

 

Een goed beleid vereist de bereidheid om vanuit nieuwe invalshoeken een innovatieve aanpak te hanteren.

Participatie betekent namelijk ook, dat de top-down lijn losgelaten wordt en direct betrokken burgers daadwerkelijk participeren in de uitvoering van het participatiebeleid. Hiervoor kan de samenwerking gezocht worden met maatschappelijke belangengroepen.

 

De vrijwilligersvergoeding die mensen met een uitkering ontvangen op grond van de participatiewet moet vrijgesteld zijn van 250 naar 1500 euro

 

Armoedebeleid

Verenigd Links beschouwt armoede in essentie als een vraagstuk van onvrijheid. Een minimuminkomen is nodig om de basale capaciteiten voor een leven in vrijheid te kunnen verwerven. Maar als dat inkomen alleen wordt verstrekt op steeds strikter wordende voorwaarden en verplichtingen dan wordt de ene onvrijheid (inkomensgebrek) ingeruild voor de andere ( verlies aan autonomie en regie over je leven). Dan is het een uitruil van onvrijheden.

Het project in de gemeente Den Haag waarin brugklassers ( wiens ouders/verzorgers een laag inkomen hebben) een smartphone in bruikleen kunnen krijgen, zodat ook deze jongeren niet te veel op achterstand staan, willen wij ook graag in Leeuwarden invoeren.

 

Werkgelegenheid

Verenigd Links is van mening dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor het aantrekken van werkgelegenheid, het relatie beleid van de gemeente is nu vooral gericht op bedrijven met meer dan 25 werknemers, de norm zou je dienen te verleggen naar bedrijven met meer dan 10 werknemers.

 

Basisinkomen

De gemeente Leeuwarden dient actief te zijn om het basisinkomen in te voeren.

Sociale zaken

Werkt nu in het kader van handhaving en toezicht met risicoprofielen bij controles, dit moet worden afgeschaft want risicoprofielen werken stigmatiserend.

 

Huisuitzettingen

Huisuitzettingen komen nog altijd veel voor.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die het er zelf naar gemaakt hebben. Maar in veel gevallen zou het niet eens tot een uitzetting mogen komen. Deze mensen hebben uiteenlopende redenen waarom zij tot een huurachterstand zijn gekomen. Door deze mensen uit te zetten ontstaat er veel emotionele schade. Vaak zijn er kinderen bij betrokken, die dan onder toezicht van jeugdzorg worden geplaatst.

Met het uit huis zetten van deze mensen lijkt misschien een probleem verholpen te zijn. Dit probleem is alleen van financiële aard. Er wordt echter een veel groter probleem geschapen, een van menselijke aard. Gemeenten dienen daarom in te zetten op preventie.

 

Ook het aantal executie verkopen stijgt. Huizenbezitters die de hypotheek niet meer op kunnen brengen, maar hun woning op de huidige markt ook niet kunnen verkopen, komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en belanden op straat.

Gemeenten moeten voor deze groep voorzieningen treffen.

 

b. Samenleving

 

Veiligheid

Verenigd Links is van mening dat het een kerntaak van de overheid is te zorgen voor een veilige samenleving. Preventie is in onze ogen een belangrijk thema, zeker als het gaat om onderwerpen als een veilige leefomgeving en verkeersveiligheid. Veiligheidsbeleid kan niet op zichzelf staan; wijken en dorpen  kunnen soms een veiliger leefomgeving krijgen door middel van buurtbemiddeling. Maar ook de preventie van alcohol- en drugsgebruik dient stevig te

worden opgepakt.

 

Vliegbasis

Nu er veranderingen plaatsvinden is het extra nodig om overlast van de vliegbasis binnen de perken te houden, uiteraard  hebben wij waardering voor de werkgelegenheid die de basis met zich meebrengt, de vernieuwing mag er niet toe leiden dat ook de overlast toeneemt.

 

Verkeersveiligheid

De veiligheid van voetgangers komt steeds meer in het gedrang door het verkeersgedrag van fietsers. Veel fietsers houden zich slecht aan de verkeersregels, dit vraagt om meer handhaving.

 

Er is een inventarisatie nodig van de diverse gevaarlijke plekken in de Leeuwarden (zoals bijv. de Schrans). En daarbij een plan van aanpak om de situatie te verbeteren.

 

Anti Discriminatie

Discriminatie is een vorm van geweld.

Iedere gemeente moet een adequate Anti- Discriminatie voorziening hebben. Jongeren mogen niet worden uitgesloten van werk, school, sport en horeca op grond van hun uiterlijk. Maar ook structureel actief en passief geweld, zoals discriminatie van gehandicapten, pestgedrag op werk of school, onderdrukking op vermeende culturele of religieuze gronden, armoede, enz. moet worden bestreden.

 

Huiselijk geweld

Verenigd Links heeft ook aandacht voor huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen ouders/verzorgers, dit komt regelmatig voor, de daders zijn vaak jongeren van 18-19 jaar, en de moeders zijn vaak de slachtoffers, momenteel worden er in Nederland bijna 2000 gevallen per jaar gemeld.

 

Brandveiligheid

Verenigd Links is voor

het opzetten van een revolving fund om e igenaren van woningen te stimuleren om verbeteringen te realiseren

 

Vluchtelingen

Niemand is illegaal op deze wereld. Gemeenten hebben een zorgplicht jegens vluchtelingen die geen onderdak of levensonderhoud hebben. Er dient goede noodhulp te zijn.

 

Er is meer initiatief nodig vanuit de gemeente om de solidariteit met nieuwkomers in stand te houden en tot stand te brengen. Let op de woningtoewijzing, voorkom getthovorming. 

 

Mensenhandel

Mensenhandel, gericht op prostitutie en moderne slavernij, is een actueel probleem.  Het veiligheidsbeleid moet op dit punt aangescherpt te worden, zodat slachtoffers kunnen rekenen op steun en hulp. Goede aanpak is noodzakelijk ook gelet op de drugshandel op en rond de Weaze.

 Door goede samenwerking van overheden en instanties dient een vangnet geconstrueerd te worden. Een nationale databank van lokale oplossingen is onmisbaar voor een effectieve aanpak.

 

Uitgaansgeweld

Verenigd Links is voorstander van de inzet van preventieve SUS teams, die bestaan uit professionele beveiligingsmedewerkers. Zij zijn herkenbaar aanwezig in het uitgaansgebied, waar ze vroegtijdig overlastsituaties signaleren, de-escalerend optreden en/of samen met de politie  een situatie gericht aanpakken.

(SUS komt van “sussen”: het vroegtijdig in de kiem smoren van een incident.

 

Drugsbeleid

Verenigd Links constateert dat wat de bonafide coffeeshops aan de voordeur goed doen m.b.t.  toezicht, controle op leeftijd en zorgvuldige hygiëne aan de achterdeur misgaat omdat leveranties als een criminele daad worden beschouwd. Het opheffen van deze inconsequentie bestrijdt criminaliteit, is beter voor de volksgezondheid en de schatkist. Het bezit van softdrugs is in gewicht gelimiteerd toegestaan. Door de verkoop van softdrugs via coffeeshops, met toepassing van de WAHOJG-criteria, te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Gevolg is, dat softdruggebruikers minder gemakkelijk in aanraking komen met harddrugs.

 

c. Jeugd

 Meer aandacht voor kinderen en jeugdzorg is noodzakelijk.  Ze hebben extra aandacht nodig in onze maatschappij.

 

Jeugdwerkloosheid

Een groot percentage van alle jongeren op de arbeidsmarkt heeft moeite om geschikt werk te vinden. De flexibilisering neemt hand over hand toe, waardoor de problematiek versluiert wordt. Als je een baan krijgt is dat voor een aantal maanden, vaak via detachering, of op basis van een 0-uren c.q. kortlopend contract. Het aantal vaste contracten in 2011 was een luttele 2%. Dat maakt de positie van  werknemers uiterst onzeker. Voor zowel ouderen als jongeren is solliciteren op zich al een baan, zonder dat dit het gewenste resultaat oplevert. Het is noodzakelijk dat dit onderwerp extra aandacht krijgt.

 

Meester-gezel-gilde

Een deel van de jeugdwerkloosheids-problematiek kan worden opgelost met de herinvoering van het meester-gezel-gilde systeem in het bedrijfsleven, zoals dat ook in andere landen van de EU wordt gehanteerd.

In dit systeem wordt d.m.v. kennisdeling, goede coaching en kwaliteitseisen de vakkennis op peil gebracht, kapitaal-vernietiging  door het verloren gaan van waardevolle kennis voorkomen en specialisatie bevordert.

 

Zwerfjongeren

Door de stagnatie in de jeugdzorg 18+ en de inperking van de AWBZ zit de opvang van zwerfjongeren in zwaar weer. Het gebruik van verslavende middelen onder zwerfjongeren neemt toe. Verenigd Links bepleit een goede samenwerking tussen jeugdzorg en verslavingszorg. Veel zwerfjongeren hebben schulden. Het is daarom belangrijk dat er voor jongeren budgethulp beschikbaar is en dat de hulpverlening gekoppeld wordt aan onderwijs, werk-leerbanen, goede opvang en begeleiding.

 

Jeugdoverlast

Een tekort aan jongeren- en activiteitencentra heeft tot gevolg, dat jeugd op straat rondhangt en daar overlast veroorzaakt. Verenigd Links is van mening dat de gemeente deze groep mogelijkheden moet bieden tot het nemen van eigen initiatieven, liever dan repressieve maatregelen te treffen om overlast te bestrijden. Jongeren van de straat jagen zonder ze een alternatief te bieden, is geen oplossing. Laten we jongeren echte kansen geven. 

 

 

 

 

Buddy voor jongeren

Jongeren die verhoogde kans hebben op gewelddadig gedrag, eenzaamheid of psychische problemen, moeten worden opgevangen door een “buddy” in hun buurt.

 

d. Maatschappelijke Ondersteuning

 

WMO

Gemeenten maken bij de uitvoering van de WMO nogal eens fouten en daarom willen wij in de verordening WMO daarover iets opnemen zodat de gemeente dan ook de verplichting heeft om fouten te herstellen.

Slechts door bij de uitvoering van de WMO de mens centraal te stellen kan de WMO op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat menswaardigheid en solidariteit tot hun recht komen.

Speciale aandacht verdienen in dit kader de mantelzorg en het terugdringen van de toenemende eenzaamheid.

 

Het WMO vervoer kan veel beter, pashouders zouden keuze moeten hebben uit meerdere vervoerders, ook dient er een onafhankelijke klachtencommissie voor het WMO vervoer te zijn.

 

Vrijwilligerswerk

Voor het organiseren van het vrijwilligerswerk zijn er in sommige gevallen organisaties nodig die gefaciliteerd moeten worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking. Centraal moet staan het stimuleren van actieve participatie van bewoners in kwetsbare posities.

 

kwijtschelding hondenbelasting voor alleenstaande ouderen

voor alleenstaande ouderen met een minimum inkomen dient er de mogelijkheid te zijn voor kwijtschelding van de hondenbelasting. Hondenbezit is goed gelet op sociale contacten en een hond uitlaten betekent ook bewegen..

 

Inspraak ouderen

 

Verenigd Links is van mening dat er een specifiek Advies orgaan voor ouderen moet komen. Voorheen was er nog twee keer per jaar een gesprek met de ouderenbonden en de wethouder maar dat is nu komen te vervallen. En dat zet de belangenbehartiging voor ouderen verder op afstand. En dat in een tijd dat de vergrijzing toeneemt en daarmee ook de problemen waar ouderen mee te maken hebben en krijgen, is het onbegrijpelijk dat in plaats van versterking van de inspraak mogelijkheden, een verslechtering heeft plaatsgevonden.

 

Er dient in wijken en dorpen volop gelegenheid te zijn waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld meer ontmoetingsruimten in flatgebouwen.

 

De 65 plus korting bij de zwembaden terugbrengen is ook een belangrijke zaak.