Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Buitengebied

Bestemmingsprogram

Naast de landbouw, die vroeger bepalend was voor het buitengebied, dient een bestemmingsprogram zich ook te richten op recreatie, toerisme en bescherming van de natuur.

Verenigd Links is van mening dat het karakter van de buitengebieden beschermd moet worden, de kwaliteit behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Maar ook dat er ingezet moet worden op diversiteit.

In de verschillende dorpsvisies wordt dit aangegeven. De betreffende gemeenten dienen recht te doen aan deze plaatselijke wensen.

 

Ruimtelijke kwaliteit

Verenigd Links is geen voorstander van agrarisch beleid, dat gericht is op grootschaligheid, waarbij kwantiteit de overhand heeft boven kwaliteit. Het ruimtelijk beleid van gemeenten moet gericht zijn op behoud van kleinschalige grondgebonden landbouw en behoud van de groene ruimtelijke kwaliteit.

 

Agrarische sector

De economie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de landbouw. Nederland is de tweede exporteur op dit gebied in de wereld.

In verband met het gezondheidsvraagstuk moet ons inziens voorkomen worden dat bedrijven binnen een straal van 1 kilometer van bevolkingsconcentraties mogen omschakelen naar grootschalige intensieve veehouderij.

Landbouw heeft toekomst binnen gemeentegrenzen, zolang de veiligheid en de gezondheid van de bevolking geen gevaar loopt. In de ogen van Verenigd Links is het voor deze sector van belang om kwaliteit te leveren met een omvang die aansluit bij de menselijke maat. Mammoetbedrijven passen hier niet in.

 

Een uitstekende productiekwaliteit en een verantwoorde wijze van produceren zijn belangrijk voor de akkerbouw. Registratie en certificering zullen een centrale rol spelen in het toekomstig beleid. De inspanningen van de sector moeten leiden tot reductie van de milieubelasting van bodem, water en lucht.

 

Natuurbeleid

Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met waardevolle natuurgebieden en landschappen. Een duidelijke begrenzing van stad en land voorkomt verdere versnippering. Natuurwaarden als stilte, nachtelijke duisternis en weidsheid dienen hersteld te worden.

Bedreigde dier- en plantensoorten moeten actief worden beschermd., zodat ze behouden blijven voor huidige en toekomstige generaties.

Weidevogels en andere dier- en planten soorten verdwijnen door verstoring van de leefomgeving als gevolg van de intensivering van de landbouw. Het is daarom noodzakelijk, dat natuurlijke elementen in het boerenland worden hersteld,  zoals houtwallen en de waterloop van beken, en dat er kerngebieden voor weidevogels worden ingericht.