Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Groen beleid

Energie

Verenigd Links is voorstander van het aanwenden van schone energie, d.w.z. wind-, water- en zonne-energie.

Kernenergie mag volgens sommigen dan schoon zijn, het gebruik ervan brengt grote risico’s met zich mee. VL is daarom tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland.

Het winnen van Schaliegas of Fracking kent ook milieu risico’s, waarvan vervuiling van het grondwater de grootste is. Wij streven daarom naar Schaliegas-vrije gemeenten. 

 

Verenigd Links streeft naar energie-onafhankelijke burgers, d.w.z. dat energie het eigendom wordt van de mensen zelf, niet van grote energiebedrijven. Lokale initiatieven, waarin de consument zelf producent wordt, moeten gestimuleerd worden.

De voorkeur gaat daarbij uit naar zonne-energie en het wit maken van grijs en zwart water boven windenergie, waar veel nadelen aan kleven.

 

 

Duurzaamheid

Veranderingen en verbeteringen in de (natuurlijke) leefomgeving moeten gericht zijn op duurzaamheid.  

Verenigd Links focust op een Groene Economie, waarin de bijdrage van de overheid (nu 10% t.o.v. 90% van de publieke sector) verhoogd wordt. Dat is mogelijk door duurzame productie  te stimuleren, de bio-industrie aan banden te leggen en de Ecologische Hoofdstructuur volledig uit te voeren. Investeren in de duurzaamheidsector leidt tegelijkertijd tot het scheppen van banen.

Duurzaamheid op de woningmarkt moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het invoeren van erfpacht gecombineerd met energie-neutrale woningen. 

 

 

 

 

 

Woningbouw

Om te voorkomen, dat de energie-doelstellingen met betrekking tot de woningvoorraad langzaam verlopen, is het wenselijk, dat er duidelijk en consequent beleid gevoerd wordt. Dit beleid dient gericht te zijn op energiebesparende maatregelen binnen woningcorporaties en de mogelijkheden voor particuliere eigenaren.

De gemeente dient actief te investeren in duurzame straatverlichting.

 

Ook moet er gericht aandacht besteed worden aan de sanering van vervuiling uit het verleden, zoals asbest, vuilstortplaatsen en gasfabrieken.

 

Openbare verlichting

Goede openbare verlichting is belangrijk voor een veilige leefomgeving. In verschillende gemeenten beslaat de openbare verlichting gemiddeld 1,5% van het totale energie-verbruik. Daarnaast zorgt verlichting soms ook voor lichtvervuiling.

Verenigd Links bepleit daarom de ingebruikname van energiezuinige verlichting. 

 

Biogas

Biogas verplicht voorschrijven bij alle materieel van de overheid en overheidsbedrijven, openbaar vervoer (bussen) en alle (groot) materieel dat in de woonwijken rondrijdt. (dieselgas is dodelijk).

 

Afval

 

de gemeente dient het grondstoffenbeheer verder op te voeren want hiermee kan lokaal extra werkgelegenheid ontstaan.

 

 

 

Bomenbeleidsplan/ groene leefomgeving

Een groene omgeving is erg belangrijk voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. Een prettige, groene omgeving maakt het  aantrekkelijker voor mensen om elkaar buiten te ontmoeten.

Verenigd Links heeft vastgesteld dat het onderhoud van groen in dorpen en wijken vaak wordt overgedaan aan de bewoners zelf, dit draagt het risico van werkverdringing in zich en kan banen kosten. Er moet goed op gelet worden dat er geen sprake is van werkverdringing op dit punt.