Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Onderwijs

Organisatie

Verenigd Links is geen voorstander van de stichtingsvorm als bestuursmodel in het openbaar onderwijs. Dit model heeft tot gevolg, dat betrokkenen (ouders en personeel) op afstand worden gezet en geen invloed hebben op de inrichting en besluitvorming. Er is in dit model tevens geen sprake van democratische controle.

De voorkeur van Verenigd Links gaat uit naar de vereniging als bestuursmodel, waarbij de betrokkenen lid zijn en de dagelijkse gang van zaken uitgevoerd wordt door een gekozen bestuurscommissie. De gemeenteraad kan betrokken worden in de democratische controle.

 

Sociale dienstplicht

Onderwijskundig is het goed om sociale dienstplicht in te voeren, jongeren leren daar veel van en het kan tevens een goed middel zijn in de strijd tegen de eenzaamheid van (oudere) mensen in de samenleving.

 

Onderwijshuisvesting

Er dient aandacht te zijn voor binnenklimaat verbeterende maatregelen in onderwijsgebouwen. Want ook daar geldt dat slechte ventilatie en isolatie zorgt voor hoge energiekosten en C02 uitstoot.

 

Studentenhuisvesting

De kenniscampus dreigt de exclusieve woonplaats te worden van studenten met rijke ouders, er dient op en rond de campus ook woonruimte te zijn voor minder bevoorrechte studenten.

 

Huisjesmelkers worden in studentenstad Leeuwarden een steeds groter probleem. Verenigd Links wil dat er iets gedaan wordt qua prijsbeheersing en dat uitbuiting wordt tegengegaan.

 

Leerlingenvervoer

De huidige regeling stelt nogal wat ouders voor problemen, evaluatie en aanpassing zijn noodzakelijk.

 

UCF/RUG

De benoemingen bij de universiteit dienen transparant plaats te vinden, en niet in achterkamertjes.

 

Analfabetisme

Er zijn rond de 250.000 analfabeten en laaggeletterden in Nederland. Analfabetisme staat communicatie en participatie veelal in de weg.

In aanvulling op het sociaal beleid moeten overheden speciale aandacht besteden aan facilitering, stimulering en hulp voor deze groep burgers.