Oogkleppen af !

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 28 juni 2017

Albert Hendriks trok aan de bel omdat hij heeft ervaren dat de manier waarop een door de provincie gesubsidieerde promotie organisatie nu niet echt functioneert in het behalen van belangrijke doelen. De organisatie benaderde hem om arrangementen aan te leveren voor een toeristische website. Zeker met LF 2018 voor de deur een belangrijke zaak. En je denkt dan: “hoe meer aandacht en arrangementen hoe beter, om bezoekers in onze provincie te krijgen, en zeker ook gelet op de belangrijke doelstelling van de werkgelegenheid”.  Wat gebeurt er? Hendriks zet mensen aan het werk om de gevraagde teksten aan te leveren voor de website, het worden er uiteindelijk meer dan dertig. Ze worden op de promo site geplaatst, en later worden er  zonder mededeling vooraf zo veel afgehaald dat er slechts een tiental overblijven. Zonde van al dat overbodige werk ( en kosten) en nog meer van al die verloren mogelijkheden om mensen naar onze provincie te halen. Steeds weer lopen Friese ondernemers aan tegen bureaucratie en mensen met oogkleppen op. Doe die oogkleppen eens af, en zorg voor werkgelegenheid in Fryslân.

 

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

De koers van Omrin

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017

Onlangs werd in een politiek podium van de Leeuwarder gemeenteraad het koersdocument van Omrin besproken. Afvalsturing Friesland wil een aantal aandeelhouders van buiten de provincie toevoegen. Verenigd Links is het daar niet mee eens, immers we hebben het bij afval inzameling vooral over dienstverlening aan burgers, en we hebben het over een nutsbedrijf. Mensen in deze branche vertellen: “ afvalinzameling is een passie en wanneer je het gaat inzamelen in andere provincies dan is het maar zeer de vraag of dit niet ten koste gaat van de Friese burgers”.

Waarom uitbreiding buiten de provincie? Vooral om meer winst te kunnen maken, capaciteit beter benutten. De Friese overheden/gemeenten verliezen daarbij uit het oog dat winst maken niet  de doelstelling is van Omrin afvalsturing, dat het om iets heel anders gaat. Het streven naar nog meer winst en de aandacht daarvoor gaat ten koste van de eigenlijke taak: de burger ontzorgen.

De gemeenten hebben Omrin de volgende opdracht gegeven: Zo duurzaam mogelijk tegen een zo laag mogelijk tarief, zo verklaarde PVDA wethouder Sjoerd Feitsma. Hierdoor zit Omrin nog steeds midden in de jacht naar winst, dus meer gemeenten erbij en de reserves, de solvabiliteit moet stijgen van 19 naar 25 procent, er wordt dus winst opgepot, wat weer ten koste gaat van de werkgelegenheid en de tarieven, de tarieven stijgen zelfs licht om winst op te potten. Hoezo een zo laag mogelijk tarief? Om dit te rechtvaardigen komt men dan met tarieven van branchegenoten, dat is strategie.

De kringloopwinkels Estafette zijn ondergebracht in een stichting en in Leeuwarden wordt de winkel flink uitgebreid, verhuist men naar een ander pand. Toch betekent dit niet dat een aantal van de vele vrijwilligers nu een vaste baan krijgt, terwijl er bij Omrin heel wat winst gemaakt wordt, door dat dit een losse stichting is, kan men mooi met vrijwilligers als goedkope arbeidskrachten werken. Daar hebben wij als Verenigd Links kritiek op want Omrin is best in staat om een aantal van deze mensen een eerlijk loon te betalen. Het werkgelegenheidsbeleid in Leeuwarden rammelt aan alle kanten. De werkelijke wil om werkgelegenheid te scheppen ontbreekt gewoon, gratis arbeidskrachten is toch veel leuker? En ondertussen zitten heel wat vrijwilligers in de armoede.

Er wordt wel verwezen naar het feit dat Omrin een aantal banen heeft geschapen in het kader van de sociale werkvoorziening, in de textiel sorteercentra. Echter daar krijgt men gewoon een SE vergoeding voor van het rijk, dat is dus niet zo moeilijk en dat kost Omrin (bijna) niets.

Ook heeft Verenigd Links vragen gesteld over de communicatie rondom de REC in Harlingen. Want de situatie daar riekt soms naar minachting van de burger, gelet op het bagatelliseren van de uitstoot/emissie problematiek. Omrin stelt dat er de komende weken meer naar buiten zal komen qua onderzoek en daar over zal uitvoerig gecommuniceerd worden. Wij zijn benieuwd..

Addy Stoker  lijsttrekker Verenigd Links

Het stigmatiseren van mensen in armoede

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 10 mei 2017

Steeds vaker hoor je politici pleiten voor de invoering van wat Mobility Mentoring genoemd wordt. Onlangs deed Nynke Andringa dat tijdens een politiek podium van de Leeuwarder gemeenteraad, en nu heeft ook D66 er vragen over gesteld omdat ze de invoering daarvan in Leeuwarden wil bevorderen. De website van de lokale D66 maakt er melding van : “  mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onzelfstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, vermindert de “bedrading “ van het brein van mensen. Dat beïnvloed het geheugen en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen”.

Verenigd Links heeft grote bezwaren tegen het in de hoek zetten van een grote groep mensen.  Men beroept zich op hersenonderzoek, echter dit hersenonderzoek diskwalificeert mensen en het is stigmatiserend. Het is niet positief om mensen te stigmatiseren en te verwijzen naar de ontwikkeling van de hersenen van arme mensen en hen in feite neer te zetten als mensen die domme beslissingen nemen en niet op de lange termijn kunnen denken en doen, die al te afhankelijk zijn van de verlangens van het primitieve brein en daardoor onvoldoende weerstand kunnen bieden tegen de verleiding van de consumptiemaatschappij.

Waarom maken nogal wat mensen geen gebruik van de voorzieningen via het minimabeleid terwijl ze er wel recht op hebben? Dat is doorgaans geen domheid, of niet goed vooruit kunnen denken, er zijn andere oorzaken. Voorbeeld: de contributie van een sportclub wordt vergoed door de gemeente: eerste obstakel, je moet het soms vooruit betalen. Tweede obstakel: meedoen aan een club of vereniging brengt extra kosten met zich mee, bovenop het lidmaatschap dat vergoed wordt. Minima kijken vooruit en willen hun kind behoeden voor de teleurstelling dat het na een half jaar moet afhaken omdat er geen geld is voor de bijkomende kosten. Het besluit om geen gebruik te maken van de regeling waar men wel degelijk weet van heeft, is wellicht toch niet zo dom en van korte – termijn – denken is ook allerminst sprake. Er is gewoon sprake van te weinig financiële armslag of van een rood stand waar tegemoetkomingen in verdwijnen.

Je moet enige affiniteit met en enige kennis hebben van het dagelijkse leven van mensen met een minimuminkomen om tot een juiste interpretatie te komen van de verschijnselen die je waarneemt.

Alleen het ontstressen van mensen in een schuldensituatie biedt geen langdurig perspectief, nou ja het houdt de hulpverleners aan het werk. Wat is dan wel de oplossing? De hulpverlening verbeteren door een meer respectvolle bejegening van mensen met een minimum inkomen. En bovenal er voor zorgen dat mensen uit de bijstand komen door ze eerlijk betaald werk aan te bieden, en het moet gezegd; het werkgelegenheidsbeleid in Leeuwarden rammelt aan alle kanten. Doe daar eerst maar eens wat aan , in plaats van pappen en nathouden met verplicht vrijwilligerswerk en Mobility Mentoring.

Addy Stoker

kandidaat lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

Leergeld en armoedebestrijding

Categorie: Blog Gepubliceerd: vrijdag 19 mei 2017

Graag reageer ik even op het ingezonden dat Danny van Zomeren Voorzitter van Leergeld Leeuwarden schreef als reactie op mijn Te Gast in de Leeuwarder Courant van 15 mei J.L. Het is tekenend dat dhr. Van Zomeren daarin met geen woord spreekt over de aanleiding van mijn artikel over het stigmatiseren van mensen in armoede, namelijk de lobby voor het door mij bekritiseerde systeem van Mobility Mentoring. Ook gaat hij totaal niet in op de door mij aangedragen oplossingen om mensen werkelijk uit de armoede te halen in plaats van je te beperken tot het systeem van pappen en nathouden waarvan ook stichting Leergeld een exponent is. Dhr. van Zomeren schets wel een heel optimistisch beeld van zijn eigen organisatie. Hij schrijft dan ook: “ alle kinderen mogen meedoen. Sinds kort hebben wij in Leeuwarden, ( en nu in heel Friesland) kindpakket.nl , hier kunnen ouders heel gemakkelijk een vergoeding vragen voor hun kind”.  Het aanvragen mag dan tegenwoordig gemakkelijk zijn, de toekenning van die vergoeding is vers twee. Wij krijgen als Verenigd Links regelmatig meldingen binnen van ouders die een dergelijke toekenning is geweigerd. Vandaag nog kreeg ik een melding van een bijstandsmoeder die gevraagd had om een fiets voor haar schoolgaande zoon. Geweigerd, zonder opgaaf van redenen, en ze is heus de enige niet. Dat is dus ook de dagelijkse praktijk. Ik schreef in mijn artikel dat het voorkomt dat ouders de contributie voor de sportclub vooruit betalen. Ze doen dat (ook al is dat vaak moeilijk) in de veronderstelling dat Stichting Leergeld het wel zal vergoeden, in dat geval komen ze dan nogal eens bedrogen uit getuige de meldingen die bij Verenigd Links binnenkomen. En ze hebben dan zeker geen geld voor bijkomende kosten zodat ze na de weigering hun kind maar weer uitschrijven bij de sportclub, hun contributie zijn ze dan wel kwijt. Iemand zei: “ Leergeld straalt zoveel positivisme uit, dat je er van uitgaat dat het wel goed zal komen.. maar dat is dan niet zo, en dan vraag je in het vervolg maar niets meer. Een ander vertelde: “ ik heb de indruk dat ze met cadeautjes strooien voor die mensen die hen wel aanstaan”.  Weer een ander : “een vergoeding voor zwemles is er pas voor kinderen vanaf zes jaar, echter ik woon praktisch aan het water, dan is het wel nodig dat je kind eerder leert zwemmen, maar men was niet gevoelig voor argumenten”.   

Mijn opmerking over stigmatisering gelden het systeem van Mobility Mentoring. Het is volgens mij wel hoog tijd dat dhr. Van Zomeren van die roze wolk afkomt wanneer het gaat over het functioneren van zijn eigen organisatie, en echt aan de slag gaat met het oplossen van armoede in plaats van je te focussen op tijdelijke “oplossingen”. Dan geeft van Zomeren mij nog het advies om te onderzoeken wat armoede met mensen doet. Daar stoor ik mij bijzonder aan want helaas leef ik zelf al acht jaar van een minimum inkomen, en ben ik één van de steeds groter wordende groep  werkende armen die Nederland rijk is. Ik heb  betaald werk, echter niet voldoende loon om uit de uitkering te komen. Daarom is deze opmerking dan ook ongepast. Misschien moet dhr. Van Zomeren zijn huiswerk nog eens even doen.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden

Wie is er nou dom? over oorzaken armoede

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 26 maart 2017

Nynke Andringa, nu druk aan het werk in Leeuwarder Sociale wijkteams  refereerde onlangs aan het feit dat ik tijdens haar verhaal in een politiek podium de zaal uitging omdat ik van mening ben dat zij mensen met een uitkering stigmatiseert en dat is in mijn ogen niet passend. En ze deed dat niet voor het eerst.

Vorig jaar stond er in de Groene Amsterdammer ( 20 april 2016) een artikel over de armoede in Leeuwarden ( Noord). De armste wijken voor kinderen om in op te groeien liggen  o.a. in Leeuwarden, en ook Heerenveen wordt als zodanig in dit artikel genoemd.  Met name de uitlatingen die gedaan worden door een beleidsadviseur armoede en participatie bij de gemeente Leeuwarden vinden wij als Verenigd Links volstrekt onacceptabel. De beleidsadviseur  verwijst naar de bevindingen over armoede in de neurowetenschappen. “  als iemand lange tijd in schaarste leeft, dan blijkt dat de hersenen feitelijk veranderen, er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze wetenschappelijke invalshoek van armoede: het belemmert volgens  neurowetenschappers de ontwikkeling van het kinderbrein. Stresshormonen van de  moeder zo luidt de theorie, bereiken via de placenta al het ongeboren kind en ook daarna beïnvloeden gebrek aan zorg en een teveel aan stress de ontwikkeling van de hersenen. Met andere woorden, armoede maakt dom, waardoor het ook eerder via generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dat te doorbreken, is het extra belangrijk kinderen te ondersteunen. Plannen prioriteiten stellen, focussen, behoeften uitstellen, dat is precies wat we vragen van mensen, maar wat ze maar beperkt kunnen vanwege een slechte ontwikkeling van de frontale kwab en een lager IQ”

Verenigd Links vindt deze  opmerkingen vanuit  de gemeente Leeuwarden stigmatiserend voor mensen die het toch al zo moeilijk hebben. Waarom wordt er met geen woord gesproken over de werkelijke oorzaken van armoede?  Dat mensen hun werk kwijtraken, dat de gemeente Leeuwarden een gebrekkig werkgelegenheidsbeleid voert, dat de uitkeringen in Nederland structureel te laag zijn, waardoor de armen steeds armer worden terwijl ondertussen de rijken steeds rijker worden, dat een groot aantal mensen niet uit de armoede komen terwijl ze wel werk hebben, omdat het werk dat ze doen niet eerlijk wordt betaald ( te lage uurlonen), en dat er steeds meer mensen vanwege hun leeftijd geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt en er momenteel vanwege de participatiewet sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. Wie is er nou dom?

Nynke Andringa blijft maar theoretische verhalen houden over armoede, maar van de resultaten van haar inspanningen merken we totaal niets. Er wordt vanuit de sociale wijkteams ook niet gezocht naar eerlijk betaald werk voor mensen, men duwt mensen het vrijwilligerswerk in, zonder betaalde baan, dus straks nog meer domme vrijwilligers?

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links