Lionitas verdient beter

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 september 2017

Nu de mist is opgetrokken rondom het Cambuurstadion wordt pijnlijk duidelijk dat de breedtesport beter verdient dan het nu krijgt. Wethouder Deinum denkt voor de verkiezingen mooi gescoord te hebben, terwijl zijn collega Ekhart ondertussen atletiek vereniging Lionitas afknijpt.

dat is belangrijk vast te stellen nu de nieuwe nota over het sportaccomodatiebeleid er aan komt. In de oude nota lees je over de atletiek vereniging: " tot een ledental van ongeveer duizend leden kan een atletiekvereniging goed uit de voeten op een volwaardige accomodatie met een 6-laans 400 meterbaan en een 8- laans sprintbaan. Leeuwarden beschikt over voldoende ruimte voor technische nummers".

dat is echter foutief want er is helemaal geen 8-laans sprintbaan aanwezig. en de Atletiek Unie keurde de baan volledig af voor nationale en internationale wedstrijden en de technische voorzieningen werden als onvoldoende beoordeeld.

na de nodige strubbelingen werd er binnen de begroting van de Gemeente voor het jaar 2017 een bedrag van 550.000 euro vrijgemaakt voor de renovatie.

Tijdens de uitvoering bleek het mee te vallen met de kosten omdat een asfaltlaag niet vervangen behoefde te worden, een meevaller van 100.000 euro.

De gemeente stond (staat) echter niet toe dat deze meevaller verder voor het project wordt ingezet. En wethouder Ekhart knijpt Lionitas af. Hiermee geeft de wethouder aan dat er ook op dit punt bij hem sprake is van een zeer beperkte blik. De atletiekbaan is onderhouden maar niet bij de tijd gebracht, verder ontwikkeling van die prachtige atletieksport is blijkbaar niet gewenst.

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad 2018, en waar overal ter wereld de atletieksport beschouwd wordt als culturele sport en de basis van gezond bewegingsonderwijs wordt het hier door het College gezien als een kostenpost.

Waar ooit de basis gelegd werd van Sifan Hassans carriére, wordt nu de toekomst van andere talenten tekort gedaan.

Bij Lionitas vindt men de hele operatie grosso modo een zwak geregiseerd en slecht to uitvoer gebracht proces met een fikse uitloop. Daar komt nog bij dat de Vereniging op geen enkele wijze is betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering. De wensen van de club zijn grotendeels terzijde geschoven, terwijl er wel geld voor was binnen de begroting. PVDA wethouder Andries Ekhart heeft de kans voorbij laten gaan om nu in een stad als Leeuwarden een baan neer te zetten die de moeite waard is, waar ook volwaardige wedstrijden gehouden kunnen worden. Andere (kleinere ) steden in het Noorden blijven ons nu voor op dit gebied. Terwijl we juist ook zouden moeten inveseren in de breedtesport. Ik ben blij dat er een nieuw Cambuurstadion komt, dat is echt top, maar ik snap ook wel dat andere sportorganisaties ook op een positieve houding rekenen.

Addy Stoker

lijsttrekker Verenigd Links

Struisvogelpolitiek

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 06 juli 2017

Er is in Leeuwarden veel aan de hand in het Sociaal Domein. In een poging om te bezuinigen gaat er veel verkeerd. Verenigd Links ontvangt vooral meldingen van mensen die aangeven dat  beslissers ontrecht op de stoel van de medicus gaat zitten. Twee voorbeelden: een mevrouw vroeg een vervoersvoorziening aan, en de beslisser zei, dat het belangrijk was om vooral dit jaar die heupoperatie te doen en ze moest steunzolen laten aanmaken, dan was een vervoerspas waarschijnlijk overbodig volgens de beslisser, uitkomst: een pas voor één jaar..

Tweede voorbeeld: voor een jongen ligt er een indicatie van het Autisme Centrum Nederland, een dochter van het UMCG. Dit wordt dan weer in twijfel getrokken door beslissers, wat doe je als aanvrager wanneer zelfs de indicaties van zulke gespecialiseerde instellingen als dubieus worden neergezet? Dat geeft aanvragers een machteloos geval. Ik vroeg aan de wethouders ( van Hall, CDA en Ekhart PVDA) hoe dit voorkomen kan worden wanneer er nog verder in de budgetten wordt gesneden, het antwoord was ontkennend, het werd beschouwd als verkiezingsretoriek en er was toch een klant tevredenheids onderzoek geweest en daar kwam het beleid er goed uit..

Wij hebben de ervaring dat men in Leeuwarden graag struisvogelpolitiek bedrijft, meldingen van burgers worden doorgaans niet echt serieus genomen, dat zijn incidenten en als je dat zo neer zet dan hoef je er daarna ook niets meer mee te doen. Zo heeft het ook ander halfjaar geduurd voordat men de meldingen over Caparis serieus nam. Wij hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt want de meldingen die wij nu regelmatig binnenkrijgen inzake sociale wijkteams liegen er niet om. We weten dat ze het druk hebben, er blijkt toch veel mis te zijn rondom de afhandeling van diverse aanvragen op het terrein van de WMO, vooral in de communicatie en de snelheid van procedures.

Het college wil verder bezuinigen, echter al dat gedoe over geld hoort niet ten koste te gaan van al die mensen die hulp nodig hebben, dat is nu maar al te vaak wel het geval.

Addy Stoker

Verenigd Links   

De koers van Omrin

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017

Onlangs werd in een politiek podium van de Leeuwarder gemeenteraad het koersdocument van Omrin besproken. Afvalsturing Friesland wil een aantal aandeelhouders van buiten de provincie toevoegen. Verenigd Links is het daar niet mee eens, immers we hebben het bij afval inzameling vooral over dienstverlening aan burgers, en we hebben het over een nutsbedrijf. Mensen in deze branche vertellen: “ afvalinzameling is een passie en wanneer je het gaat inzamelen in andere provincies dan is het maar zeer de vraag of dit niet ten koste gaat van de Friese burgers”.

Waarom uitbreiding buiten de provincie? Vooral om meer winst te kunnen maken, capaciteit beter benutten. De Friese overheden/gemeenten verliezen daarbij uit het oog dat winst maken niet  de doelstelling is van Omrin afvalsturing, dat het om iets heel anders gaat. Het streven naar nog meer winst en de aandacht daarvoor gaat ten koste van de eigenlijke taak: de burger ontzorgen.

De gemeenten hebben Omrin de volgende opdracht gegeven: Zo duurzaam mogelijk tegen een zo laag mogelijk tarief, zo verklaarde PVDA wethouder Sjoerd Feitsma. Hierdoor zit Omrin nog steeds midden in de jacht naar winst, dus meer gemeenten erbij en de reserves, de solvabiliteit moet stijgen van 19 naar 25 procent, er wordt dus winst opgepot, wat weer ten koste gaat van de werkgelegenheid en de tarieven, de tarieven stijgen zelfs licht om winst op te potten. Hoezo een zo laag mogelijk tarief? Om dit te rechtvaardigen komt men dan met tarieven van branchegenoten, dat is strategie.

De kringloopwinkels Estafette zijn ondergebracht in een stichting en in Leeuwarden wordt de winkel flink uitgebreid, verhuist men naar een ander pand. Toch betekent dit niet dat een aantal van de vele vrijwilligers nu een vaste baan krijgt, terwijl er bij Omrin heel wat winst gemaakt wordt, door dat dit een losse stichting is, kan men mooi met vrijwilligers als goedkope arbeidskrachten werken. Daar hebben wij als Verenigd Links kritiek op want Omrin is best in staat om een aantal van deze mensen een eerlijk loon te betalen. Het werkgelegenheidsbeleid in Leeuwarden rammelt aan alle kanten. De werkelijke wil om werkgelegenheid te scheppen ontbreekt gewoon, gratis arbeidskrachten is toch veel leuker? En ondertussen zitten heel wat vrijwilligers in de armoede.

Er wordt wel verwezen naar het feit dat Omrin een aantal banen heeft geschapen in het kader van de sociale werkvoorziening, in de textiel sorteercentra. Echter daar krijgt men gewoon een SE vergoeding voor van het rijk, dat is dus niet zo moeilijk en dat kost Omrin (bijna) niets.

Ook heeft Verenigd Links vragen gesteld over de communicatie rondom de REC in Harlingen. Want de situatie daar riekt soms naar minachting van de burger, gelet op het bagatelliseren van de uitstoot/emissie problematiek. Omrin stelt dat er de komende weken meer naar buiten zal komen qua onderzoek en daar over zal uitvoerig gecommuniceerd worden. Wij zijn benieuwd..

Addy Stoker  lijsttrekker Verenigd Links

Oogkleppen af !

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 28 juni 2017

Albert Hendriks trok aan de bel omdat hij heeft ervaren dat de manier waarop een door de provincie gesubsidieerde promotie organisatie nu niet echt functioneert in het behalen van belangrijke doelen. De organisatie benaderde hem om arrangementen aan te leveren voor een toeristische website. Zeker met LF 2018 voor de deur een belangrijke zaak. En je denkt dan: “hoe meer aandacht en arrangementen hoe beter, om bezoekers in onze provincie te krijgen, en zeker ook gelet op de belangrijke doelstelling van de werkgelegenheid”.  Wat gebeurt er? Hendriks zet mensen aan het werk om de gevraagde teksten aan te leveren voor de website, het worden er uiteindelijk meer dan dertig. Ze worden op de promo site geplaatst, en later worden er  zonder mededeling vooraf zo veel afgehaald dat er slechts een tiental overblijven. Zonde van al dat overbodige werk ( en kosten) en nog meer van al die verloren mogelijkheden om mensen naar onze provincie te halen. Steeds weer lopen Friese ondernemers aan tegen bureaucratie en mensen met oogkleppen op. Doe die oogkleppen eens af, en zorg voor werkgelegenheid in Fryslân.

 

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

Leergeld en armoedebestrijding

Categorie: Blog Gepubliceerd: vrijdag 19 mei 2017

Graag reageer ik even op het ingezonden dat Danny van Zomeren Voorzitter van Leergeld Leeuwarden schreef als reactie op mijn Te Gast in de Leeuwarder Courant van 15 mei J.L. Het is tekenend dat dhr. Van Zomeren daarin met geen woord spreekt over de aanleiding van mijn artikel over het stigmatiseren van mensen in armoede, namelijk de lobby voor het door mij bekritiseerde systeem van Mobility Mentoring. Ook gaat hij totaal niet in op de door mij aangedragen oplossingen om mensen werkelijk uit de armoede te halen in plaats van je te beperken tot het systeem van pappen en nathouden waarvan ook stichting Leergeld een exponent is. Dhr. van Zomeren schets wel een heel optimistisch beeld van zijn eigen organisatie. Hij schrijft dan ook: “ alle kinderen mogen meedoen. Sinds kort hebben wij in Leeuwarden, ( en nu in heel Friesland) kindpakket.nl , hier kunnen ouders heel gemakkelijk een vergoeding vragen voor hun kind”.  Het aanvragen mag dan tegenwoordig gemakkelijk zijn, de toekenning van die vergoeding is vers twee. Wij krijgen als Verenigd Links regelmatig meldingen binnen van ouders die een dergelijke toekenning is geweigerd. Vandaag nog kreeg ik een melding van een bijstandsmoeder die gevraagd had om een fiets voor haar schoolgaande zoon. Geweigerd, zonder opgaaf van redenen, en ze is heus de enige niet. Dat is dus ook de dagelijkse praktijk. Ik schreef in mijn artikel dat het voorkomt dat ouders de contributie voor de sportclub vooruit betalen. Ze doen dat (ook al is dat vaak moeilijk) in de veronderstelling dat Stichting Leergeld het wel zal vergoeden, in dat geval komen ze dan nogal eens bedrogen uit getuige de meldingen die bij Verenigd Links binnenkomen. En ze hebben dan zeker geen geld voor bijkomende kosten zodat ze na de weigering hun kind maar weer uitschrijven bij de sportclub, hun contributie zijn ze dan wel kwijt. Iemand zei: “ Leergeld straalt zoveel positivisme uit, dat je er van uitgaat dat het wel goed zal komen.. maar dat is dan niet zo, en dan vraag je in het vervolg maar niets meer. Een ander vertelde: “ ik heb de indruk dat ze met cadeautjes strooien voor die mensen die hen wel aanstaan”.  Weer een ander : “een vergoeding voor zwemles is er pas voor kinderen vanaf zes jaar, echter ik woon praktisch aan het water, dan is het wel nodig dat je kind eerder leert zwemmen, maar men was niet gevoelig voor argumenten”.   

Mijn opmerking over stigmatisering gelden het systeem van Mobility Mentoring. Het is volgens mij wel hoog tijd dat dhr. Van Zomeren van die roze wolk afkomt wanneer het gaat over het functioneren van zijn eigen organisatie, en echt aan de slag gaat met het oplossen van armoede in plaats van je te focussen op tijdelijke “oplossingen”. Dan geeft van Zomeren mij nog het advies om te onderzoeken wat armoede met mensen doet. Daar stoor ik mij bijzonder aan want helaas leef ik zelf al acht jaar van een minimum inkomen, en ben ik één van de steeds groter wordende groep  werkende armen die Nederland rijk is. Ik heb  betaald werk, echter niet voldoende loon om uit de uitkering te komen. Daarom is deze opmerking dan ook ongepast. Misschien moet dhr. Van Zomeren zijn huiswerk nog eens even doen.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden