Discussie over de wet markt en overheid

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 22 juni 2014

Er is in de Leeuwarder gemeenteraadscommissie discussie geweest over de uitvoering van de Wet Markt en Overheid. Deze wet omvat gedragsregels voor gemeenten, die goederen en diensten leveren. Eén van die regels is, dat voor geleverde goederen of diensten minimaal de kostprijs in rekening moet worden gebracht. Voor sport en cultuur kan dat ingrijpende gevolgen hebben, maar mogelijk ook voor parkeergarages, wijkcentra, begraafplaatsen.

Deze wet komt uit de koker van de VVD, die het dogma van de vrije markt nog wat verder wil uitwerken. Het is mij een raadsel hoe de PVDA ermee akkoord kan gaan, zeker wanneer je let op de gevolgen die de wet kan hebben voor mensen met een laag inkomen.

Een goed voorbeeld is de sport, door de uitvoering van de wet is het niet uitgesloten dat de kosten voor de diverse sportverenigingen behoorlijk zullen stijgen, wat gepaard zal gaan met contributie verhoging. Een logisch gevolg zal kunnen zijn dat veel mensen deze georganiseerde sport, voor hen zelf en of voor hun kinderen niet meer kunnen betalen. Gemeenten kunnen dit voorkomen door sportvoorzieningen te benoemen als uitzondering, zodat je toch sportvoorzieningen kunt exploiteren onder “sociale”voorwaarden, waarbij er dan geen kostendekkende tarieven worden gehanteerd om sport betaalbaar en toegankelijk te maken en te houden voor een breed publiek. Daarnaast zou hiermee de deelname aan sport worden bevorderd, en dat is gelet op het gezondheidsbeleid ook geen overbodige luxe.

In de Leeuwarder gemeenteraad heeft wethouder van der Molen een voorstel toegelicht om twee uitzonderingen te benoemen. De buurt en wijkcentra, en het wonen in het kader van een anti kraak constructie. Sport werd niet genoemd, volgens het college is dat goed geregeld via BV  Sport. Op aandringen van Verenigd Links en de PVDA gaat de wethouder nog eens na of dit echt wel houdbaar is. Verenigd Links ziet toch het liefst dat sportvoorzieningen wel als uitzondering benoemd worden, want je moet echt voorkomen dat mensen met een laag inkomen de dupe worden van deze VVD/PVDA  wet. Het is nu al zo dat ik vaak hoor dat er in gezinnen geen geld is om kinderen aan georganiseerde sport te laten deelnemen, de gemeentelijke participatieregeling is voor een aantal sporten echt ontoereikend. Het kan toch niet zo zijn dat mensen met een laag inkomen straks alleen nog maar een rondje kunnen joggen omdat dit nu eenmaal niets kost, of dat ze zijn aangewezen op de tafeltennisclub in het wijkcentrum of het dorpshuis, en hoogstens mee kunnen doen aan een zelf georganiseerd wedstrijdje in de voetbalkooi. Want wanneer we niet uitkijken willen Rutte en Samson daar straks ook nog entree heffen.

Addy Stoker

Verenigd Links Leeuwarden

 

Participatiewet

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 24 maart 2014

Het doel van de  nieuwe participatiewet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. De Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand worden gebundeld en een flink aantal taken wordt overgeheveld naar gemeenten.

Verenigd Links heeft grote bezwaren tegen een groot aantal zaken in deze wet en vooral  met het beeld dat hierdoor wordt opgeroepen.

Het is de bedoeling  2 miljard euro te bezuinigen. Door de burger meer te laten participeren c.q door een deel van de verantwoordelijkheid bij burgers neer te leggen, die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen. Zo wordt er van bijstandsgerechtigden geëist dat er een tegenprestatie wordt geleverd. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij dit willen invullen. En de eerste voorbeelden van gemeenten die daar niet goed (mensonwaardig?) mee omgaan zijn al voorhanden. De regels voor een bijstandsuitkering zijn aangepast tot het punt waarop de mensen die het betreft niet meer worden behandeld als volwaardige burgers. De verhuisplicht voor  bijstandsgerechtigden die elders dan de eigen woonplaats een baan kunnen vinden, leidt er in veel gevallen toe, dat gezinnen - niet uit vrije wil – uit hun sociale omgeving worden weggerukt. Het dwingen tot geestdodend en nutteloos werk, is ziekmakend en vernederend. Met de ARBO- wet in de hand wijst de ARBO inspectie bedrijven erop, dat men dit soort werk juist moet voorkomen, omdat dit de gezondheid van werknemers bedreigt. Blijkbaar worden bijstandsgerechtigden niet gezien als volwaardige werknemers of burgers, maar als een vrijwel rechteloze groep.

 De participatiewet is op veel punten arbitrair en zal leiden tot een zekere willekeur.  Door de participatie wet zullen juist meer mensen met een beperking thuis komen te zitten, vooral omdat veel banen in de sociale werkvoorziening verloren gaan, terwijl het beslist niet zeker is dat de banen bij reguliere werkgevers er ook werkelijk komen. Gezien de vele bezwaren tegen de nieuwe maatregelen zal Verenigd Links er bovenop zitten als het om de uitvoering van de Participatiewet gaat.

 

Addy Stoker

Secretaris Verenigd Links

{fcomment} 

 

 

Vrolijk kerstfeest, maar niet voor iedereen.

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Sinterklaas is weer weg, kerst komt er aan. Kerstmarkten, winkels en speelgoedzaken afgeladen vol met mensen. De kerstbomen worden al naar huis gesleept, wintersportvakanties geboekt. In alle drukte kan het ons ontgaan .. het besef dat kerst meer met de liefde voor mensen van doen heeft, dan met shoppen.

Dat kerst doorgaans wordt beleefd als een gezellig familiefeest is een feit, maar het is ook een feit dat kerstgeschenken er voor een aantal gezinnen niet inzit. Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. De maandelijkse uitkering is niet toereikend. Het geld voor iets extra’s ontbreekt, geen geld voor de kerstmarkt en geen geld voor een kerstboom. Hun maatschappelijke deelname wordt beperkt door geldgebrek.

Hoe warm een samenleving is zie je niet aan de omzetten van de detailhandel en de webshops, maar aan de omgang met mensen die van een minimum moeten leven. Acties voor goede doelen zijn lovenswaardig, maar dat neemt niet weg dat de politiek dient te streven naar kansen voor iedereen, iedere jongere verdient een goede start.

Dat er in Nederland kinderen opgroeien in armoede is absurd, terwijl je aan de andere kant ziet dat er veel geld uitgegeven wordt  aan megaprojecten en bankensteun. Het zijn deze kinderen en hun ouders die onze steun nodig hebben. Steun kinderen in minima gezinnen, en niet de speculanten. Politiek, zorg ervoor dat ze volop kunnen deelnemen aan deze maatschappij.

 

Addy Stoker

Secretaris Verenigd Links 

DE GRENS VAN HET (ON)TOELAATBARE

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 24 februari 2014

Vanaf 1 maart kunnen de vreemdelingenpolitie en de marechaussee “in het kader van onderzoek naar de identiteit van een vreemdeling” voortaan zonder toestemming van een bewoner “objecten” binnenvallen. De Eerste Kamer heeft op 12 februari ingestemd met het wetsvoorstel.

In plaats van “zoekend rondkijken” is de “vreemdelingenpolitie binnenkort ook bevoegd om kasten en laden leeg te trekken, matrassen op te lichten en tassen te inspecteren. Tussenmuren mogen niet worden weggebroken, vermeldt de bekendmaking. Daar zal de hulpofficier van justitie, die verplicht bij een inval aanwezig moet zijn, persoonlijk op toezien. Degenen onder ons, die dergelijke acties als toeschouwer al eerder hebben meegemaakt, weten hoeveel agressie hierbij tentoongespreid wordt.

 

De slachtoffers van de vreemdelingenpolitie zijn mensen, die in hun land van herkomst een zekere dood in de ogen zagen en daarom met gevaar voor eigen leven zijn gevlucht. Mensen, die vaak door

Onzorgvuldig handelen van en andere misstanden bij de IND, geen verblijfsstatus hebben gekregen. Mensen die moeizaam moeten proberen te overleven in een van de rijkste landen van de wereld, een land dat zichzelf beschaafd noemt. Aan de mensonwaardige en traumatiserende ervaringen van deze mensen (ook kinderen) worden in Nederland steeds weer nieuwe toegevoegd. Veiligheid is een speerpunt in het regeringsbeleid. Wanneer een politicus zich bedreigd voelt, wordt dat breed uitgemeten in de media en worden er dure maatregelen genomen. Blijkbaar is veiligheid – een grondrecht van ieder mens – in Nederland alleen een recht van uitverkorenen.

 

Toen illegaliteit strafbaar werd verklaard, hebben politici laten weten dat men geen jacht op illegalen ging maken. De hulp aan illegalen is officieel dan wel strafbaar, maar er zou  geen specifiek beleid op  gemaakt worden. Met name het CDA haastte zich om dat duidelijk te maken, zodat deze besluiten acceptabel waren voor de achterban. Het is een schrijnend voorbeeld van het gebrek aan respect en menselijkheid, dat deze regering en (een deel van) de oppositie dagelijks laat zien bij het nemen van besluiten. Onsympathieke en onnodige maatregelen worden met een mooi verkooppraatje, drogredenen en beloftes aan de bevolking gepresenteerd. Ondertussen gaat men in de uitvoering steeds een stap verder, in de richting van de eigenlijke bedoelingen en de eigen verborgen agenda.. Verenigd Links wijst zowel de wijze van functioneren als de aanpak van deze regering af . Geen mens is illegaal op deze wereld!  Mensen in nood, zoals uitgeprocedeerden, zijn geen criminelen en horen niet in een cel thuis. Zij verdienen onze hulp en ons respect.

 

Addy Stoker

Secretaris Verenigd Links

 

{fcomment}

Voorgenomen Natuurbeleid Fryslân slecht voor natuur

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

De Provinciale Commissie Lân&Wetter heeft deze week het natuurbeleid besproken, dat Gedeputeerde Staten hen heeft voorgelegd. GS hadden de keus uit 3 scenario’s waarbij meteen gekozen is voor het plan waarbij vooral de landbouwlobby zich goed voelt. De andere twee scenario’s, die veel natuur- en milieuvriendelijker zijn, werden niet uitgewerkt.

Een merkwaardige keuze, waaruit blijkt dat GS blijven koersen op een beleid dat gericht is op schaalvergroting van de landbouw ten koste van natuur- en milieubehoud.

Voor plattelandsprojecten, zoals in Súdwest Fryslân worden de gelden ingetrokken en verlaagd naar 10% van het toegezegde bedrag.

In het plan wordt niets gedaan om de daling van de vogelstand te stoppen. Er is een klein bedrag begroot voor de aankoop van gronden, veel te weinig om het tij te keren.

Verenigd Links is van mening, dat het bij natuurbeleid moet draaien om de bescherming van natuur. Uit de keuze van GS blijkt dat zij, als het om de natuur in Fryslân gaat, geld en aanzien belangrijker vinden dan flora en fauna.

 

Addy Stoker en Jolanda Rötert