uitsluiting cliëntenraad op grond van partijlidmaatschap

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 05 maart 2015

Het gebeurde onlangs dat er iets ongebruikelijks aan de hand was in een openbare vergadering van de Cliëntenraad sociale zaken van de gemeente Leeuwarden. Wethouder Ekhart (PVDA) verklaarde dat er geen plaats is voor leden van de cliëntenraad die actief zijn binnen een politieke partij. Daarop verliet één van de leden de vergadering en nam vervolgens plaats op de publieke tribune. De gemeente Leeuwarden is druk doende met een nieuw profiel voor de leden van de cliëntenraad voor het sociaal domein. De stelling is dat leden geen vertegenwoordigende functie dienen te bekleden. Leden moeten onafhankelijk kunnen adviseren dus een politiek lidmaatschap kan niet samengaan met een functie in de raad voor het sociale domein. Op dit punt moeten volgens de huidige denkrichting de leden zuiver handelen en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Verenigd Links vindt dit echter veel te ver gaan. Addy Stoker, voorzitter van Verenigd Links: “het gaat te ver om dit zo te stellen, een jurist heeft ernaar gekeken en concludeerde als volgt; Tegen de voorwaarde van onafhankelijkheid zie ik geen bezwaar, dus dat leden van de gemeenteraad of het college en ambtenaren niet benoembaar zijn ligt voor de hand. De uitsluiting van mensen met een functie namens een politieke partij gaat naar mijn mening te ver omdat dat een uitsluiting op basis van een politieke overtuiging zou betekenen en niet op grond van binding aan de gemeente”.  Verenigd Links is van mening dat de standpuntbepaling van de wethouder in dezen vanuit democratisch oogpunt niet klopt. Addy Stoker: “ het is te hopen dat andere gemeenten in de provincie dit laakbare voorbeeld niet gaan overnemen”.   

Geen fan van PVDA staatssecretaris Van Rijn

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 25 februari 2015

PVDA wethouder Andries Ekhart (Leeuwarden) vertelde onlangs dat hij een enorme fan is van staatssecretaris Van Rijn. Verenigd Links is dat beslist niet. Wat is er aan de hand? Van Rijn is van plan de kwaliteit in zorg te verbeteren maar ondertussen geen medewerkers in de zorg aan dat de werkdruk te hoog is  omdat er te weinig collega’s zijn. Op dit moment worden veel zorgmedewerkers ook in de verpleeg en verzorgingshuizen ontslagen terwijl deze mensen keihard nodig zijn. Verder kan het niemand ontgaan zijn dat het ook helemaal niet goed gaat met het beleid rondom de persoonsgebonden budgetten, duizenden hulpverleners wachten nog steeds op uitbetaling van het geld dat ze gewoon verdient hebben, dit brengt heel wat mensen tot wanhoop.   Ondertussen tracht het ministerie van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn Nederland in slaap te sussen met foute zorgspotjes. “Mensen hebben recht op het eerlijke verhaal” klinkt het in de zorgspotjes, dat is echter wel heel dubbelzinnig. Ze staan in schril contrast met het beleid van gemeenten, met de duizenden ontslagen die er in de zorg vallen, honderden verzorgingshuizen die sluiten en ouderen die hun zorg verliezen. In een van de spotjes is een oude mevrouw te zien die slecht ter been is en “straks aanvullende ondersteuning krijgt van professionals en haar gemeente” Ondertussen zien wij als Verenigd Links dat deze suggestie in veel gevallen niet opgaat, alleen al omdat in veel gemeenten vanwege de bezuinigingen zorg verdwijnt. Een ander filmpje gat over een oudere man die dementeert en naar een zorginstelling verhuist. In werkelijkheid wil het kabinet dat de mensen in deze moeilijke situatie juist langer thuis blijven wonen. De spot wekt de illusie dat de man zo naar een instelling kan, terwijl het in de praktijk juist moeilijker wordt. De PVDA voert beslist geen goed beleid als het om deze dingen gaat, Verenigd Links is duidelijk geen fan van staatssecretaris Van Rijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

Woonoverlast psychisch kwetsbaren

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 30 september 2014

Hoe serieus nemen ze in Den Haag de vragen die burgers hebben?

H, is een weldenkend mens die het nu moeilijk heeft met een probleem dat zijn leven is binnengekomen en van geen wijken weet. Woonoverlast door iemand die psychisch kwetsbaar is. H, had nooit gedacht dat hij er nog eens voor zou komen te staan dat de psychische problemen van zijn vrouw ook hem boven het hoofd zouden groeien, echter de situatie van zijn vrouw werd dusdanig, dat hij het niet meer volhield en er zelf aan onderdoor dreigde te gaan en dreigt te gaan. H, scheidde uit zelfbescherming van zijn vrouw die langdurig psychisch ontregeld was en is.  Regelmatig komt zijn (ex) vrouw nog langs, hangt rond in de buurt en rondom het huis en zorgt daar voor overlast, buren spreken H erop aan. In middels heeft H al een heel dagboek, dossier vol overlast gegevens, en heel veel verdriet over deze situatie, deze nachtmerrie voor hem. Het huis staat nog op beider naam maar de overlast wordt zo groot dat H zich gedwongen ziet om te verhuizen, om het huis te verkopen heeft hij echter de toestemming van zijn (ex)vrouw nodig, en wanneer er zich weer eens een spaarzame koper meldt, moet hij eerst naar de rechter om toestemming te verkrijgen voor de verkoop, want de ex weigert keer op keer medewerking. H, zit gevangen in de situatie. Hoe komt hij daaruit?

Bij veel overlast gevallen spelen psychische problemen een rol. Overlastgevers die niet redelijkerwijs aanspreekbaar zijn op hun gedrag. De overlast die zij veroorzaken dient echter wel bestreden te worden, zeker als die ernstig is. Het is dan van belang dat de verschillende partijen ( gemeente, politie, OM, hulpverlening) nauw samenwerken. De praktijk leert dat dit lang niet altijd het geval is en dat iemand zoals H van het kastje naar de muur wordt gestuurd, het is toch haar eigen huis waarvan ze de ramen besmeurd? Nou dat mag hoor…

H, wordt er moedeloos van. Dat zou niet nodig moeten zijn, immers in dit geval hebben we het over iemand die een psychische stoornis heeft zoals beschreven in DSM-IV: de Diagnostic Statistical Manuel of Mental Disorders, een internationaal aanvaarde standaard om psychologische stoornissen, zoals stemmings – of persoonlijkheidsstoornissen, mee in te delen. En ook in dit geval zien we dat overlastgevend gedrag, al naar gelang de ziekte zich ontwikkelt, escaleert.

H, heeft een registratie dossier van de overlast gemaakt, de overlast is zeer belastend voor H.

Samenwerking tussen betrokken partijen is niet eenvoudig tot stand te brengen, het begint met het erkennen van de problemen en de wil om iemand zoals H werkelijk te  helpen en hem niet van het kastje naar de muur te sturen. Immers doorgaans is het zo dat betrokken partijen slechts in bepaalde gevallen gegevens mogen uitwisselen wanneer iemand geen toestemming geeft om gegevens over haar te delen met anderen, (beroepsgeheim). Over het algemeen geldt wel dat het beroepsgeheim doorbroken mag worden wanneer- alles in het werk is gesteld om toestemming van de cliënt te krijgen om het geheim te doorbreken. – de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor de persoon zelf of een ander oplevert. – het vrijwel zeker is dat door geheimhouding schade aan de persoon zelf of een ander wordt doorbroken- en het geheim zo min mogelijk wordt geschonden.

H, zou er mee geholpen zijn wanneer zijn (ex) vrouw onder curatele wordt gesteld, echter hij is nu ex en geen familie meer, en de kinderen verwijten hem dat hij het niet vol heeft kunnen houden.  Al lijkt er enige beweging in dat standpunt te komen. Wanneer het standpunt niet voldoende wijzigt heeft H alleen nog de mogelijkheid om er op aan te dringen dat er een traject komt waarbij de wilsbekwaamheid van zijn (ex) vrouw wordt onderzocht en de rechter een oordeel uitspreekt.

H, dreigt overspannen te raken als gevolg van het overlastgevend gedrag, de overlast die wordt veroorzaakt is onder de gegeven omstandigheden niet meer als redelijk en draagbaar te beschouwen. (Jurisprudentie rechtbank Amsterdam BJ2009.9).

Het is van groot belang voor H en al die mensen die in een soortgelijke situatie zitten, dat politici die een controlerende functie hebben er op toezien dat mensen zoals H niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en dat betrokken partijen, hulpverlening, politie, OM etc. samen optrekken om het leven voor deze mensen zo snel mogelijk weer draagbaar te maken. H, stuurde onlangs een brief naar het ministerie van WVS, hij kreeg antwoord, maar het “antwoord” was dat hij het beste maar  naar de huisarts kon gaan. Hoe serieus nemen ze in Den Haag de vragen die burgers hebben ?  Een centraal meldpunt/kenniscentrum zou echt geen overbodige luxe zijn en kunnen voorkomen dat mensen zoals H zich nog eenzamer voelen dan ze al zijn.    

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Gesloten gezinsvoorziening Kamp Zeist

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 05 januari 2015

Kamp Zeist is de locatie voor wat men wil verkopen als een “kindvriendelijke “ gevangenis voor vluchtelingen en gezinnen. Dat moet blijkbaar de acceptatie verhogen. Maar ik blijf erbij, kinderen horen niet in de gevangenis. Vluchtelingen hebben meestal heel wat meegemaakt, en het is niet goed dat Nederland er dan ook nog een schep bovenop doet. Op de locatie in Zeist kunnen 12 gezinnen en 12 minderjarigen opgesloten worden, en er is speelgoed, tv, internet, een speeltuintje, en om het terrein heen staat een hoge muur en prikkeldraad. Kinderen gevangen houden is schadelijk voor die kinderen, ook al doe je het voorkomen alsof het om een paradijs gaat, het blijft een gevangenis. Mensen vluchten niet vrijwillig. Zij ontvluchtten hun land vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uiterst wrang dat deze mensen hier in een gevangenis terecht komen of weer teruggestuurd worden. Vaak wordt vergeten dat Westerse landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart, ten gunste van het Westen. En dan zijn er ook nog mensen die willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Er is in diverse provincies en regio’s sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing , zolang dat zo is, is er zeker ook ruimte voor asielzoekers.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Klaas Vaak

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 02 september 2014

Klaas Vaak die zand in je ogen strooit, zodat je lekker kunt gaan slapen. Zoiets is er ook aan de hand in de beeldvorming wanneer we het hebben over een generatieconflict tussen jong en oud. Ze proberen je dan voor te houden dat vooral ouderen zouden profiteren van de publieke sector en dat de jongeren daar dan de rekening voor moeten betalen. Ze zeggen er niet bij dat jongeren niet fundamenteel andere belangen hebben dan ouderen. De grootste tegenstelling is die tussen werkgevers en werknemers en niet die tussen jong en oud. Zeker niet wanneer je kijkt naar de gevolgen. Veel partijen gebruiken de vergrijzing om sociale verworvenheden af te breken. Men is er vooral op uit om het ontslagrecht te versoepelen en ondertussen bezuinigt het kabinet op de zorg en hebben ze de pensioenleeftijd verhoogd. Allemaal zogenaamd in het belang van de volgende generaties. Alsof jongeren geen baat hebben bij de sociale verworvenheden. Het Centraal Planbureau komt ondertussen met rapporten die de pakkende titel dragen: “ minder zorg om vergrijzing”.  Door deze beeldvorming verdwijnt de solidariteit tussen de generaties. En het is te hopen dat het individualisme niet definitief heeft toegeslagen, maar het lijkt er wel op.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links