Doorgaan met de aankoop van natuur

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 06 september 2015

Er is sprake van een forse afname van het aantal weidevogels in Nederland. Sinds de ruilverkaveling gaat het met name slecht met de Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Slobeend en Scholekster. De gruttostand is sinds de jaren negentig gehalveerd, de aantallen van de Scholekster en de Veldleeuwerik zijn met zestig procent afgenomen. Van de Kievit en de gele Kwikstaart zie je na 2000 ook een daling. Nog maar de helft van het aantal Grutto’s dat er minimaal zou moeten zijn om de populatie stabiel te houden, wordt grootgebracht. Weidevogels zijn werkelijk aan het verdwijnen in bepaalde gebieden in Nederland. Je ziet alleen nog hoge aantallen in natuurgebieden. Dat bewijst volgens Verenigd Links dat het heel belangrijk is om meer natuurgebieden te reserveren en aan te kopen.

De intensivering van de landbouw is een belangrijke oorzaak voor de terugloop van het aantal weidevogels. Het areaal grasland neemt langzaam af, daar komt Mais voor in de plaats. In Mais hebben vogels niets te zoeken, op de Kievit na.

Voor de melkproductie wordt in het voorjaar te veel gemaaid. Effectief voor de vogels is niet maaien voor 1 Juli, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit is voor de grutto de enige manier om de populatie weer op peil te krijgen. Om de nesten heen maaien is niet afdoende.

De Tureluur, de Grutto, Scholekster, en Kievit hebben voor voedsel, dekking en rust gevarieerd kruidenrijk grasland nodig dat niet intensief beheerd is. In het veel gebruikte Engelse raaigras zit te weinig variatie en het is te dicht van structuur. Ook een hoog waterpeil in sloten dat de bodem vochtig houdt voor regenwormen en een beter insectenleven is noodzakelijk. De veldleeuwerik kan letterlijk zijn ei niet kwijt in de dichte structuur van wintertarwe, ook zijn de akkerlanden te  kort gemaaid.

Weidevogels komen ook steeds meer in de verdrukking omdat steeds meer koeien de weilanden kaal eten. Grutto’s en andere weidevogels hebben weilanden nodig met hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen.

Melkveehouders breiden hun veestapel uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1.6 miljoen.

Uit een rapport van de vogelbeschermingorganisatie BirdLife International waarvan de vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek onlangs al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels. Nederland staat 23e in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd. Voor Verenigd Links is het duidelijk, doorgaan met de aankoop en het beheer van natuurgebieden is de beste garantie om hier verbetering in aan te brengen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

 

 

AOW moet omhoog

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 26 augustus 2015

Er is een ouderenbond die stelt dat ouderen er 10 Euro AOW bij zouden moeten hebben. Verenigd Links is het daarmee eens, maar er is meer over te zeggen. Doordat de AOW leeftijd omhoog gaat zijn veel ouderen in het nadeel. Ze krijgen o.a. te maken met een pensioengat. Dat ontstaat wanneer  prepensioen of andere verzekeringen eerder stoppen dan dat de uitbetaling van de AOW begint. Daarvoor bestaat er wel een overbruggingsregeling van 40 miljoen euro, maar dat fonds kent forse onderbesteding omdat de voorwaarden voor de regeling veel te ingewikkeld zijn. Dat is de manier van dit PVDA/VVD kabinet om het geld op zak te houden. Er zijn nu kabinetsplannen waarbij iedereen er op vooruit gaat behalve uitkeringsgerechtigden en mensen met AOW. Ouderen hebben juist dit land opgebouwd, de welvaart tot stand gebracht die nu weer wordt afgebroken. En daarom zou er meer voor ouderen moeten gebeuren dan nu en moet vooral de AOW die in koopkracht is achtergebleven structureel omhoog. Er zijn ook nogal wat ouderen die geen gebruik maken van voorzieningen waar ze wel recht op hebben. Dat komt soms door onwetendheid, soms doordat ze zich niet goed redden met de papierwinkel. En het komt ook voor dat ze de ogen sluiten voor de buitenwereld. Ouderen tussen de 55 en 65 jaar en vooral degenen met een bijstandsuitkering zijn relatief vaker arm. Verenigd Links is van mening dat de AOW uitkeringen omhoog moeten.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links    

Is de Julianalaan van het CDA?

Categorie: Blog Gepubliceerd: vrijdag 17 april 2015

Het was maar goed dat ik net even in een leunstoel zat toen mijn hand greep naar het nieuwste nummer van de Leeuwarder Huis aan Huiskrant. Op de voorpagina prijkt een grote foto onder de titel “Sybrand Buma geeft startsein”  Wethouder Thea Koster en de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer worden vergezeld door een groep leerlingen van de Sint Paulusschool welke bijna allemaal een groene bouwhelm dragen. Groen, was dat ook niet de kleur van het CDA? 

Het lijkt erop dat er campagne gevoerd wordt ondanks het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg liggen. Tijdens de provinciale campagne liepen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer Fryslân zowat plat, meer regionale partijen zoals de FNP en Verenigd Links-Feriene Lofts hebben daar behoorlijk wat nadeel van ondervonden. En het is waar, Verenigd Links heeft in de gemeenteraad tegen gestemd toen het ging om de reconstructie van Julianalaan,  het Europaplein en de Valeriusstraat, deze projecten worden nu uitgevoerd met het belastinggeld van alle Leeuwarders. Is het dan niet vreemd dat wethouder Koster de opening van deze reconstructie aangrijpt voor een stuk CDA promotie?  Ik  vraag mij toch wel  af hoe integer zoiets is.  Op de foto draagt Wethouder Koster geen dubbele groene bouwhelm, in de praktijk blijkbaar wel.

Addy Stoker

voorzitter Verenigd Links

Verkeersgedrag van fietsers

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 15 juni 2015

Het verkeersgedrag van fietsers laat nogal eens te wensen over. De gemeente Leeuwarden heeft net een nota fietsveiligheid gepubliceerd, echter bij bespreking daarvan werd duidelijk dat het handhaven van het verkeersgedrag van fietsers geen prioriteit heeft. Waarop Verenigd Links de conclusie heeft getrokken dat een nota over verkeersveiligheid van fietsers zonder de wil tot handhaving op fout verkeersgedrag enkel kan dienen voor het vouwen van papieren vliegtuigjes (voor zover je de nota niet digitaal hebt).

Het valt op dat fietsers (vooral in de steden) zich vaker ergeren aan andermans verkeersgedrag , en dat haast voor fietsers een reden is om verkeersregels te overtreden. Het aantal verkeersdoden onder (verschillende groepen) fietsers is de laatste jaren toegenomen. De minder gunstige ontwikkeling voor fietsers hangt samen met een toename van het aantal verkeersdoden onder fietsers van 70 jaar en ouder. Ook het aantal ernstig gewonde fietsers is toegenomen, zowel de ongevallen zonder motorvoertuigen als met motorvoertuigen. Je moet zeker ook niet vergeten dat het fietsgebruik de laatste jaren is toegenomen. Vooral ouderen fietsen meer, dat verklaart voor een deel de toename in het aantal slachtoffers onder oudere fietsers.

De meeste fietsslachtoffers vallen binnen de bebouwde kom en op gemeentelijke wegen. Daarom zijn lokale maatregelen hard nodig en is het handhaven en de controle op het rijgedrag van fietsers gewoon noodzakelijk. En dan bedoelen we meer dan de jaarlijkse controles op de fietsverlichting in de winter. 

Fietsers en voetgangers behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers worden ook nogal eens de dupe van onveilig fietsgedrag. Natuurlijk kun je veel doen middels infrastructuur en educatie, echter de wil tot het handhaven en het naleven van regels moet er ook zijn, zowel bij fietsers als bij de overheid.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links   

TTIP

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 04 april 2015

Het artikel dat  Dr.Jan. A. Schulp in de LC schreef over het TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership) is ons als Verenigd Links uit het hart gegrepen. Want dit verdrag beschermt Investeerders en niet in de eerste plaats werknemers en gewonen burgers. Een vrijhandelsverdrag dat multinationals toestaat om democratische genomen besluiten te negeren en aan de kant te schuiven dat is toch iets dat je niet moet wensen wanneer je er de voorkeur aan geeft om in een democratisch land te wonen. Door het verdrag worden zwaar bevochten rechten, Europese standaard en de rechtsbescherming overboord gegooid, met als doelstelling de winstmaximalisatie van Multinationals. Ambachtslieden en Kleine en Middelgrote bedrijven zijn straks zwaar in het nadeel ten opzichte van de oppermachtige multinationals. Verenigd Links is van mening dat de wetgever in de eerste plaats de werknemers en de gewonen burgers moet beschermen, vaak juist tegen de macht van de multinationals.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links