Belastingdeals

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 02 december 2015

Het Rutte model,  waarin belastingdeals worden gesloten met Multinationals is natuurlijk helemaal scheef, en het is ongelooflijk dat de PVDA dit accepteert. Een handvol grote bedrijven worden gespekt met belastingvoordelen terwijl ondertussen de rijken rijker worden en de armen armer.

Wanneer je goed kijkt dan is er moreel gezien sprake van gelegaliseerde diefstal. Rijk worden ten koste van de staatskas van andere landen en dat van het eigen land, burgers en bedrijven van die landen die de verschuldigde belasting van die bedrijven moeten missen in hun economie. Onder het  VVD/PVDA  kabinet is Nederland een belastingparadijs voor multinationals geworden.

Je moet ook kijken naar alle bedrijven en ondernemers die wel gewoon belasting betalen, die voelen zich zeer onprettig bij deze belastingdeals met firma’s zoals Starbucks.

Niet alleen andere landen worden benadeeld door deze gelegaliseerde diefstal. Uit onderzoek van het Tax Justice Network blijkt dat de rijke landen vooral zelf  de grote verliezers zijn bij de belastingontwijking door Multinationals.  Maar liefst 90 procent van de weggesluisde winst is afkomstig uit twaalf landen die allemaal lid van de G20 zijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Sharia wetgeving

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 01 oktober 2015

Linkse partijen wordt vaak verweten dat ze te toegeeflijk zijn als het gaat om de islam, om migratie en integratie. En wanneer je ziet dat er in bijvoorbeeld Engeland en Zweden al stadsdelen en woongebieden zijn waar de sharia feitelijk van toepassing is, dan heb ik de behoefte om op te merken dat dit beslist niet goed is. In Nederland denkt men helemaal niet aan het invoeren van sharia rechtspraak en dat moet vooral zo blijven. Nederland kan trots zijn op zijn eigen democratie en onafhankelijke rechtspraak. Natuurlijk is er altijd kritiek te oefenen bijvoorbeeld daar waar het gaat om de toegankelijkheid van de rechtspraak voor mensen met weinig geld echter, gelukkig is het in dit land de algemene opinie dat democratie en rechtspraak zaken zijn waar we trots op mogen zijn. Toch wordt met name links vaak verweten een blinde vlek te hebben als het gaat om migratie en integratie. Een paar dingen zijn ook voor linkse mensen op dit punt heel erg belangrijk. Dat begint al met de scheiding tussen kerk en staat. En op dit punt is Links Nederland altijd wel goed wakker. De enige partij in Nederland die daar traditioneel wel eens moeite mee heeft is de SGP, echter de SGP is niet actief bezig om dit principe, het principe van de theocratie tot een actueel politiek thema te verheffen. De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk uitgangspunt binnen onze democratie.

Links is verder ook wars van systemen die de onderdrukking van vrouwen mogelijk maken, en ook van iedere uitleg en elke daad die tornt aan de uitgangspunten van de rechten van de mens.  Verenigd Links wil nooit tornen aan de vrijheid van godsdienst, immers dat is een groot goed, echter iedere religie dient zich daarbij te houden aan de Nederlandse (grond) wet.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Doorgaan met de aankoop van natuur

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 06 september 2015

Er is sprake van een forse afname van het aantal weidevogels in Nederland. Sinds de ruilverkaveling gaat het met name slecht met de Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Slobeend en Scholekster. De gruttostand is sinds de jaren negentig gehalveerd, de aantallen van de Scholekster en de Veldleeuwerik zijn met zestig procent afgenomen. Van de Kievit en de gele Kwikstaart zie je na 2000 ook een daling. Nog maar de helft van het aantal Grutto’s dat er minimaal zou moeten zijn om de populatie stabiel te houden, wordt grootgebracht. Weidevogels zijn werkelijk aan het verdwijnen in bepaalde gebieden in Nederland. Je ziet alleen nog hoge aantallen in natuurgebieden. Dat bewijst volgens Verenigd Links dat het heel belangrijk is om meer natuurgebieden te reserveren en aan te kopen.

De intensivering van de landbouw is een belangrijke oorzaak voor de terugloop van het aantal weidevogels. Het areaal grasland neemt langzaam af, daar komt Mais voor in de plaats. In Mais hebben vogels niets te zoeken, op de Kievit na.

Voor de melkproductie wordt in het voorjaar te veel gemaaid. Effectief voor de vogels is niet maaien voor 1 Juli, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit is voor de grutto de enige manier om de populatie weer op peil te krijgen. Om de nesten heen maaien is niet afdoende.

De Tureluur, de Grutto, Scholekster, en Kievit hebben voor voedsel, dekking en rust gevarieerd kruidenrijk grasland nodig dat niet intensief beheerd is. In het veel gebruikte Engelse raaigras zit te weinig variatie en het is te dicht van structuur. Ook een hoog waterpeil in sloten dat de bodem vochtig houdt voor regenwormen en een beter insectenleven is noodzakelijk. De veldleeuwerik kan letterlijk zijn ei niet kwijt in de dichte structuur van wintertarwe, ook zijn de akkerlanden te  kort gemaaid.

Weidevogels komen ook steeds meer in de verdrukking omdat steeds meer koeien de weilanden kaal eten. Grutto’s en andere weidevogels hebben weilanden nodig met hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen.

Melkveehouders breiden hun veestapel uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1.6 miljoen.

Uit een rapport van de vogelbeschermingorganisatie BirdLife International waarvan de vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek onlangs al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels. Nederland staat 23e in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd. Voor Verenigd Links is het duidelijk, doorgaan met de aankoop en het beheer van natuurgebieden is de beste garantie om hier verbetering in aan te brengen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

 

 

Geld geweld en gewetensbezwaarden

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 27 september 2015

Er zijn in onze samenleving mensen die grote moeite hebben met de rol van financiële instellingen, banken, etc. Immers het zijn juist die instellingen, en het systeem waarin ze werken die een zekere macht uitoefenen en er daarmee voor zorgen dat er naast  mensen die er super rijk mee worden er ook (veel meer) mensen zijn die daardoor gedupeerd worden, in de armoede raken. Denk aan de economische crisis, de hoge werkloosheid, de Libor kwestie bij de banken, de hoge rentes die Griekenland, Spanje etc. moeten betalen, de armoede die dat met zich meebrengt. De bezwaren tegen dit soort zaken resulteerden in Leeuwarden al tot een heus tentenkamp van de Occupy beweging. En een inwoner van Leeuwarden, Hans Jürgens Redzcus heeft intussen duidelijk gemaakt dat hij als gewetensbezwaarde geldt vanuit dit perspectief. Dat wil zeggen hij wil al zijn rekeningen betalen, maar dan met gewoon contant geld en niet met het plastic of giraal geld waarmee de banken hun machtspositie versterken. Tot nu toe kwamen verschillende instanties en de gemeente hem daarin tegemoet. Echter nu wil men zijn verzet breken. Het gevolg zal zijn dat deze gewetensbezwaarde straks verstoken zal zijn van elementaire levensbehoeften zoals gas, water, elektrisch en een AV Friso ziektekosten verzekering.  En daar zijn wij het als Verenigd Links niet mee eens. De kwaliteit van een samenleving kun je afmeten aan de wijze waarop die omgaat met minderheden en gewetensbezwaarden. Wanneer er daar geen ruimte voor is dan kun je met recht de vraag stellen hoe vrij Nederland eigenlijk nog is. Deze gewetensbezwaarde verdient respect en niet de dwang en het machtsmisbruik waarmee hij (en wij) nu geconfronteerd worden.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links    

AOW moet omhoog

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 26 augustus 2015

Er is een ouderenbond die stelt dat ouderen er 10 Euro AOW bij zouden moeten hebben. Verenigd Links is het daarmee eens, maar er is meer over te zeggen. Doordat de AOW leeftijd omhoog gaat zijn veel ouderen in het nadeel. Ze krijgen o.a. te maken met een pensioengat. Dat ontstaat wanneer  prepensioen of andere verzekeringen eerder stoppen dan dat de uitbetaling van de AOW begint. Daarvoor bestaat er wel een overbruggingsregeling van 40 miljoen euro, maar dat fonds kent forse onderbesteding omdat de voorwaarden voor de regeling veel te ingewikkeld zijn. Dat is de manier van dit PVDA/VVD kabinet om het geld op zak te houden. Er zijn nu kabinetsplannen waarbij iedereen er op vooruit gaat behalve uitkeringsgerechtigden en mensen met AOW. Ouderen hebben juist dit land opgebouwd, de welvaart tot stand gebracht die nu weer wordt afgebroken. En daarom zou er meer voor ouderen moeten gebeuren dan nu en moet vooral de AOW die in koopkracht is achtergebleven structureel omhoog. Er zijn ook nogal wat ouderen die geen gebruik maken van voorzieningen waar ze wel recht op hebben. Dat komt soms door onwetendheid, soms doordat ze zich niet goed redden met de papierwinkel. En het komt ook voor dat ze de ogen sluiten voor de buitenwereld. Ouderen tussen de 55 en 65 jaar en vooral degenen met een bijstandsuitkering zijn relatief vaker arm. Verenigd Links is van mening dat de AOW uitkeringen omhoog moeten.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links