Dossier Kracht van Leeuwarden

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 22 maart 2016

Schriftelijke vragen van Verenigd Links over Kracht van Leeuwarden werden door het College van Burgemeester en Wethouders pas na een jaar beantwoord, echter met de beantwoording is niet alles gezegd, er leven onder de deelnemers van Kracht van Leeuwarden nog veel vragen en twijfels.

Het gaat hier om een initiatief van een aantal wijkbewoners van de wijken Oud – Oost en Camminghaburen. De bedoeling van het project is om er achter te komen wat de verbeterpunten in de wijken zijn en wat de bewoners zelf kunnen bijdragen on de wijken leuker, gezelliger en beter leefbaar te maken. Het project is gestart in het voorjaar van 2014 en wordt ondersteund en begeleid door de gemeente Leeuwarden en Radar Advies. Daarnaast zijn ook de wijkteams betrokken bij de begeleiding van de deelnemers aan het project.

De deelnemers aan de projecten moet ondertussen wel beschikbaar blijven voor werk. En op de website van Radar Personeel lezen wij: “ dankzij de Kracht van Leeuwarden bewegen werkloze burgers weer dichter naar de arbeidsmarkt en doen ze meer voor de stad. Ze ontwikkelen diensten waardoor andere burgers minder vaak een beroep hoeven te doen op deze collectieve voorzieningen van de stad. Dit levert besparingen op “.

Daaruit kun je opmaken dat er wel degelijk ook een Financieel aspect onder dit project ligt en dat het derhalve  gaat om een met een idealistisch sausje overgoten bezuinigingsdoelstelling.

Onder de deelnemers die wij als Verenigd Links gesproken hebben leven er veel vragen, en leeft er kritiek op de rol van Radar. Het college zegt er het volgende over in antwoord op de Schriftelijke vragen van Verenigd Links: “ waar nodig is er regie en ondersteuning om de kracht van burgers zoveel mogelijk tot z’n recht te laten komen. Radar uitvoering ondersteunt de bewoners, de wijkteams en de gemeente in het haalbaar maken van de bewonersinitiatieven en het doorbreken van versnippering binnen de organisaties. Hierdoor ontstaan meer vitale , ondernemende burgernetwerken. Het aanboren van de eigen kracht van de wijk en de bewoners zelf geeft concrete invulling aan de kracht van onderop. Het uiteindelijke doel is dat Radar Uitvoering de ondersteuning overdraagt aan de sociale wijkteams en dat de teams de burgerkracht zoveel mogelijk tot zijn recht laat komen”.

  • De deelnemers geven aan dat Radar  nogal eens “de eer” voor een project naar zich toetrekt. (alsof het project hun prestatie is).
  • Deelnemers geven aan dat de invloed van Radar op de uiteindelijke uitvoering en de koers die een project vaart teveel bepaald wordt door Radar. ( er wordt dus niet echt naar de deelnemers geluisterd).
  • Zodra het over geld voor de uitvoering gaat is Radar ( en ook de gemeente) niet thuis.
  • Vanuit Zuid -West zijn er in het project twee groepen ontstaan. Stichting 1 en de handige Harry’s, die gemotiveerd waren met plannen voor acties en vrijwilligerswerk. Vanuit Radar werd beloofd dat ze actief mee zouden denken over de financiering en over de start van een project. Weken later is daar niets meer van over, de deelnemers worden geacht zelf hun Stipejild aan te spreken. Er werd niet meer gesproken over een “bijverdienmodel” vanuit de uitkering. Er zou besproken worden wat er op dit punt wel en niet mogelijk is, echter de deelnemers worden van het kastje naar de muur gestuurd.
  • Wanneer er dan later wel overleg plaatsvindt, schuiven de beleidsmedewerker, en drie personen van Radar aan, en nog eens drie personen van het sociaal wijkteam, deelnemers voelen zich overvallen, ligt de regie nu werkelijk bij de deelnemers?
  • Ook een communicatieplan wordt al snel overruled door Radar. Deelnemers vertellen dat ze zich gegijzeld voelen door Radar.
  • Het project de “ Kunst van het rondkomen” / schuldhulpverlening is inmiddels dan ook los van Radar.  

De deelnemers hebben meer het idee dat ze met “bezigheidstherapie” doende zijn dan dat het daadwerkelijk ook banen oplevert. Het enige succesje is een coöperatie waarin enkele personen hun eigen bedrijfje hebben opgestart, maar wel op gratis locaties. Hetgeen normaal gesproken geen goede start is vanuit het oogpunt van gezond ondernemerschap. Er worden vraagtekens gezet bij de succesfactor van Radar.

 

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 08 maart 2016

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben er voor gekozen om de verkiezingsbelofte van het CDA invulling te geven door de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verlagen met 27 procent. Je kunt je echter met recht afvragen of dit wel de juiste beslissing is. Het is echter niet zo dat iedere Friese autobezitter al direct minder motorrijtuigenbelasting kon gaan betalen. Want er zat een addertje onder het gras.

Het moment waarop de autobezitter dit merkt is afhankelijk van de dag waarop jij je auto hebt aangeschaft. De belastingdienst werkt met tijdvakken van drie maanden en een aanpassing van het tarief gaat pas in met het nieuwe tijdvak. Iemand die een auto op 10 januari (van een jaar) heeft aangeschaft heeft op 10 Januari al een verlaagde aanslag ontvangen. Iemand die op 10 december een auto heeft gekocht zal pas op 10 maart een verlaagde aanslag ontvangen. Het tarief van 2016 blijft een heel jaar van toepassing. In het ene geval loopt het van 10 januari – 10 januari en in het andere geval van 10 maart – 10 maart.

Verenigd Links heeft een andere kijk op deze materie, want we stellen vast dat CDA, VVD, FNP en SP hiermee het beginsel dat de vervuiler betaalt hebben verlaten. De aanleg van nieuwe wegen zal straks dan ook voor een veel groter deel bekostigd worden uit reserves en algemene middelen, terwijl de milieubewuste gebruiker van het Openbaar vervoer lijdzaam moet toezien hoe het Openbaar Vervoer steeds verder moet inkrimpen en er meer plaatsen ontstaan waar het lastig is om gebruik te maken van Openbaar vervoer. Kortom de autobezitter wordt bevoordeeld ten opzichte van de OV gebruiker en alle fietsers. Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Steeds meer mensen voelen zich mede door dit beleid gedwongen om de auto aan te houden, want met deze kwaliteit van Openbaar Vervoer kun je er slecht zonder wanneer je in een kleinere kern woont. Dat is slecht voor het Milieu en geen of weinig Openbaar Vervoer beïnvloedt de persoonlijke vrijheid van niet – autobezitters. Het sociale leven van ouderen, de keuzemogelijkheden van schoolgaande kinderen, en de reïntegratie mogelijkheden voor werkzoekenden. Daarom moet het bestaande netwerk van Openbaar Vervoer in Fryslân verbeterd worden en de witte plekken ingevuld. Een doordacht netwerk, milieuvriendelijke vervoersmiddelen en het scheppen van werkgelegenheid zijn voor ons daarbij de uitgangspunten. Verenigd Links is voor het stapsgewijs invoeren van gratis Openbaar Vervoer. Daar zou je de provinciale opcenten goed voor kunnen inzetten. Dan hoef je minder wegen aan te leggen, dien je het milieu en het is ook van belang in de strijd tegen de krimp.

Addy Stoker Voorzitter Verenigd Links

De Toon van de binnenstad

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 14 januari 2016

De gemeenteraad van Leeuwarden is bezig met het rapport “ de toon van de binnenstad”. En daar staan best wel goede dingen in waar Verenigd Links zich wel in kan vinden. Het is opvallend dat veel zaken die erin vermeld staan, precies dezelfde dingen zijn die de gemeenteraad een paar jaar geleden te horen kreeg tijdens een werkbezoek in het Duitse Oldenburg bij de Kamer van Koophandel aldaar. De raad oriënteerde zich toen op het fenomeen Familia. De plannen zien er dus prima uit, echter er mist toch iets belangrijks. Wanneer je wilt dat de binnenstad van Leeuwarden een goed verblijfsgebied is voor de toekomst en de consument, dan moet je er ook voor zorgen dat er goede en voldoende openbare toiletten zijn. Daar zijn momenteel wel klachten over, de huidige openbare toiletten zijn vaak niet schoon en geven weinig privacy, ze zijn vaak helemaal vol, en dan loopt de boel over. Wij hebben begrepen dat enkele toiletten binnenkort zullen worden vervangen en dat is dan ook een goede zaak. Echter je zult er toch ook voor moeten zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn, zeker met de toename van het aantal festivals en met Culturele Hoofdstad 2018 op komst. Daarna gevraagd tijdens een politiek podium gaf PVDA wethouder Henk Deinum ten antwoord “dat er naar gekeken wordt hoe we daar ruimte voor kunnen vinden”. Toch een wat weinig concreet antwoord. Voor Verenigd Links staat in ieder geval vast dat de situatie op dit punt moet verbeteren. Je zou ook in samenwerking met Leeuwarder ondernemers een aantal toiletvoorzieningen kunnen creëren. Er zijn wel punten die zich daarvoor lenen, zoals de Beurs, de Blokhuispoort, en kijk ook eens naar wat horeca ondernemers op dit punt kunnen leveren, zij hebben daar wellicht ook belang bij.   

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links.

Caparis en het ontduiken van de wet.

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 03 februari 2016

Verenigd Links krijgt regelmatig te horen dat de Sociale Werkvoorziening en Caparis zich niet houden aan de wet, daar waar het gaat om het verplichte Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor de werknemers. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft nu er een herstructurering bij Caparis gaande is een zienswijze gegeven waarin staat dat er bij de herstructurering meer aandacht moet zijn voor het menselijke aspect van deze reorganisatie. Het is eigenlijk diep treurig dat het nodig is dit op te merken. Onlangs kregen wij als Verenigd Links weer een mail van een medewerker van Caparis die ons liet weten: “ ik heb nog nooit gehoord over een ontwikkelingsplan, of iemand gehoord die de kans kreeg om zich te ontwikkelen binnen Caparis.  Ze kiezen wel eens voor een administratieve oplossing, een jaarlijks gesprek zonder dat de kansen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan echt worden benut, overigens heb ik persoonlijk nooit met iemand gesproken”.

Ook eerder kreeg Verenigd Links bericht van een SW medewerker die liet weten geen Persoonlijk Ontwikkelings Plan te hebben gekregen en dat wel wil hebben. Een gesprek met wethouder Ekhart (Leeuwarden) volgde, maar dat heeft niets opgelost. Ze is op dit moment officieel nog in dienst bij Caparis, en zit thuis omdat Caparis heeft aangegeven dat ze haar niet de begeleiding kan geven die ze nodig heeft. De bedrijfsarts heeft dit ook geconstateerd. Haar familie laat ons weten: “ de expertise ontbreekt aan alle kanten bij Caparis, maar dat wisten we allang. Over een Persoonlijk Ontwikkelings Plan is ons niets bekend, alles loopt nu via de gemeente”.

Het is dus beslist geen overbodige zaak dat er gevraagd wordt meer aandacht te geven aan de menselijke kant van het verhaal, en voor Verenigd Links is het ook een eis, Caparis, moet zich aan de wet houden en bestuurders dus ook wethouder Ekhart en de andere deelnemende gemeenten moeten hier echt iets aan doen. Of is de term “ wethouder” een leeg begrip geworden?

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

Passend onderwijs?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 09 december 2015

Eén tot twee van de duizend kinderen wordt geboren met FAS, het Foetaal Alcohol Syndroom. Deze kinderen zijn gehandicapt doordat hun moeder alcohol dronk tijdens haar zwangerschap.

In 2007 schreef het dagblad Trouw over het relaas van Moniek de Jong ( een gefingeerde naam vanwege de privacy). Moniek  heeft de kenmerken van FAS. Ze heeft, al in de baarmoeder, een hersenbeschadiging opgelopen door alcoholgebruik van haar moeder. “bij mijn geboorte is die diagnose al gesteld”., weet ze van familie en uit medische dossiers. “ik ben zes weken te vroeg geboren, was heel klein, over strekte me vaak, hield eten slecht binnen”.

Tijdens haar jeugd, op de basisschool en in het VMBO, liep ze regelmatig tegen leer en concentratieproblemen op. Met FAS bracht ze het echter niet in verband. “ ik kende het begrip op een gegeven moment wel, maar het bleef vaag. Ik dacht dat het vooral om lichamelijke kenmerken ging.” Pas twee jaar geleden is ze zich er echt in gaan verdiepen, nadat ze voor de tweede keer voor haar rij -examen was gezakt. “remmen, terugschakelen naar zijn twee, naar links kijken, eventueel stoppen, weer optrekken. Ik wist wel hoe ik om een rotonde moest rijden, maar het lukte gewoon niet”. Het maakte haar emotioneel en boos. Ze wilde weten wat er nu echt aan de hand was. Via de huisarts kwam ze in contact met de FAS stichting. Toen werd haar duidelijk dat FAS veel meer omvat en verklaart. “op de website zag ik een plaatje van de hersenen van mensen met en zonder FAS. Dat was wel schrikken”.

De mensen van de stichting hielpen haar met informatie en moedigden haar aan open te zijn over haar problemen en hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij haar opleiding tot boekhoudkundig medewerker. “ik heb dat individueel gedaan, ik heb het docenten uitgelegd, die hadden nog nooit van FAS. En ze hebben daar heel goed op gereageerd. “ik krijg meer tijd en hulp om alles goed te plannen”. Dat begrip doet haar goed, na al die jaren waarin ze toch tamelijk alleen met allerlei problemen en vragen heeft geworsteld.

Dit was een ervaring uit 2007, het lijkt wel of de problemen sindsdien zijn toegenomen, de toegang tot de zorg is moeilijker geworden, en (pleeg)ouders en verzorgers hebben het gevoel en de ervaring dat deze problemen nadrukkelijker op hun bordje worden gelegd, en dat het vinden en krijgen van zorg eerder een gunst is dan een recht. Dat maakt dat mensen zich teleurgesteld en eenzaam voelen. Anno 2015 ontvangen wij als Verenigd Links dan ook totaal andere reacties. Van een pleegouder en bestuurslid van stichting Bissy4kids hoorden wij het volgende: Bij Bissy4kids wonen onder andere negen kinderen/jongeren met de diagnose FAS(D). Voor deze kinderen is structuur/ herhaling, en het bieden van duidelijkheid noodzakelijk. Regels en leerstof moeten eindeloos worden herhaald omdat zaken niet “beklijven”. Logisch dus dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs. Het afgelopen jaar hebben wij met drie van onze jongeren problemen gehad binnen het onderwijs. Een meisje van 16 liep vast, ging vluchtgedrag vertonen, en heeft door allerlei toestanden een halfjaar thuis gezeten, ze gaat nu naar een ZMLK school, maar qua niveau hoort ze daar eigenlijk niet thuis. Omdat ze zoveel bijkomende problematiek heeft is ze na heel veel gedoe wel toegelaten evenals drie van onze andere FAS(D) kinderen.

Een van onze jongeren deed MBO2 maar heeft heel veel toezicht nodig en liep helemaal vast, kreeg veel problemen en is hierdoor nu hele dagen thuis zonder een diploma te hebben gehaald. Er is nergens een passende voorziening te vinden voor deze jongere met FAS. ADHD en een IQ van 95. Een jongere die 24 uur per dag toezicht nodig heeft omdat hij zelf geen structuur kan aanbrengen, zichzelf in de problemen brengt, mensen manipuleert . Waar kan deze jongere terecht om toch uiteindelijk een startkwalificatie te halen?

Eén van onze jongeren doet een opleiding SDV, dit is hem op het lijf geschreven wanneer je let op het praktijk gedeelte, de theorie is voor hem te moeilijk. Hij heeft een slecht geheugen, zeer laag werktempo en een IQ van 87. Door de bijkomende problematiek zou hij eigenlijk naar het praktijk onderwijs moeten gaan, maar daarvoor scoort hij te hoog. Ook hij brengt zichzelf in de problemen als hij niet voldoende toezicht krijgt. Het is echter een heel lief, zachtaardig kind. “Misschien moet hij naar RENN4 “ gaf de zorgcoördinator van het praktijkonderwijs aan. Dat willen wij echter absoluut niet omdat hij daarvoor te kwetsbaar is. We brengen deze jongen nu elke dag naar school en halen hem weer op, dit om te voorkomen dat hij zichzelf in de nesten werkt, eenvoudig weg  omdat hij dingen niet begrijpt en moeite heeft met vrijheid en verantwoordelijkheid.

Eenvoudigweg aanmelden op een school voor een voorziening is er niet meer bij, er gaan oeverloze overleggen en vergaderingen aan vooraf.  Heeft de bureaucratie gewonnen? Of speelt vooral het geld een grotere rol? Passend onderwijs? Duidelijk niet voor deze kinderen. Verenigd Links is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden.

Addy Stoker

voorzitter Verenigd Links