Vrede en recht

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 06 april 2016

Het is voor de hand liggend dat de publieke opinie kritischer wordt wanneer het gaat over de Navo en defensie. De roep om meer uitgaven voor defensie neemt toe onder rechtse politici. Er wordt steeds verder bezuinigd op sociale zaken, welzijn en gezondheid en ondertussen roepen deze politici om meer geld voor defensie.  Nederlandse militairen zijn veel op missie in oorlogsgebieden, nog nooit zijn er in korte tijd zoveel militaire missies uitgevoerd, terwijl in eigen land de rijken rijker worden en de armen armer. De missies worden meestal nog net even besproken in de Tweede Kamer maar er is eigenlijk altijd standaard sprake van een ruime meerderheid, voor deze missies. Het lost eigenlijk helemaal niets op, Unicef geeft aan dat 87 miljoen kinderen van 7 jaar en jonger niet anders kennen dan een leven in oorlog en conflictgebieden. Ze maken traumatische zaken mee, die ze hun leven lang met zich mee dragen. Dit geeft aan dat oorlog en geweld iets is dat vooral onschuldige mensen treft, oorlog is een ramp voor de mensheid.

Europese wapens worden constant vernieuwd, en we hebben het over de JSF en over het stationeren van Drones, en nieuwe onderzeeërs. Europa exporteert  steeds meer wapens, ook naar  crisis en oorlogsgebieden. Wapenleveranties houden de oorlog in stand en deze zijn een belangrijke oorzaak van het vluchtelingenprobleem. Wapenexport, bijvoorbeeld naar Saudie-Arabië  laat zien dat wanneer het om geld gaat, om handel en economie de mensenrechten of moraal het onderspit delven. Als het aan mij ligt stoppen we met alle wapenhandel, en steunen we de vredesbeweging van harte.

 

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

Aegon en de bonussen

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 29 maart 2016

Onlangs maakte Aegon bekend weer eens te willen afslanken en dat na een eerdere reorganisatie die honderden banen heeft gekost. Nu zegt het bedrijf dat ze vanaf 2018 mikt op een besparing van 200 miljoen euro per jaar. Die moet onder meer gerealiseerd worden in Nederland, waar de kosten met 50 miljoen euro omlaag moeten. Die bezuinigingen moeten onder andere worden gevonden op het gebied van de IT, ondersteunende functies en in de commerciële kosten. Of daarbij banen verloren gaan is nog onduidelijk volgens het bericht, maar dat kunnen we allemaal op onze klompen aanvoelen..

En dan lezen we in dezelfde week in de media het bericht (volkskrant zaterdag 26 maart 2016) dat de portemonnee van de top van Aegon veel dikker is geworden na een flinke bonus. Want voor de top van Aegon heeft de kassa afgelopen jaar opnieuw stevig gerinkeld. Zowel bestuursvoorzitter Alex Wijnandts als financieel directeur Darryl Button ontvingen bijna een extra jaarsalaris aan bonussen, zo blijkt uit het jaarverslag van de verzekeraar. Wijnandts kreeg een bonus van 923 duizend euro bonus bovenop zijn vaste salaris van 1.25 miljoen euro. De bankrekening van Button, vorig jaar voor 991 duizend euro op de loonlijst, werd met 784 duizend euro extra gespekt. De bonussen zijn hoger dan een jaar eerder. Het is duidelijk dat Aegon zich niet stoort aan de Wet Normering Topsalarissen. En het is ook duidelijk dat het grote graaien van de top altijd ten koste gaat van het lagere personeel. De financiële wereld is nog steeds zo rot als een mispel.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 08 maart 2016

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben er voor gekozen om de verkiezingsbelofte van het CDA invulling te geven door de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verlagen met 27 procent. Je kunt je echter met recht afvragen of dit wel de juiste beslissing is. Het is echter niet zo dat iedere Friese autobezitter al direct minder motorrijtuigenbelasting kon gaan betalen. Want er zat een addertje onder het gras.

Het moment waarop de autobezitter dit merkt is afhankelijk van de dag waarop jij je auto hebt aangeschaft. De belastingdienst werkt met tijdvakken van drie maanden en een aanpassing van het tarief gaat pas in met het nieuwe tijdvak. Iemand die een auto op 10 januari (van een jaar) heeft aangeschaft heeft op 10 Januari al een verlaagde aanslag ontvangen. Iemand die op 10 december een auto heeft gekocht zal pas op 10 maart een verlaagde aanslag ontvangen. Het tarief van 2016 blijft een heel jaar van toepassing. In het ene geval loopt het van 10 januari – 10 januari en in het andere geval van 10 maart – 10 maart.

Verenigd Links heeft een andere kijk op deze materie, want we stellen vast dat CDA, VVD, FNP en SP hiermee het beginsel dat de vervuiler betaalt hebben verlaten. De aanleg van nieuwe wegen zal straks dan ook voor een veel groter deel bekostigd worden uit reserves en algemene middelen, terwijl de milieubewuste gebruiker van het Openbaar vervoer lijdzaam moet toezien hoe het Openbaar Vervoer steeds verder moet inkrimpen en er meer plaatsen ontstaan waar het lastig is om gebruik te maken van Openbaar vervoer. Kortom de autobezitter wordt bevoordeeld ten opzichte van de OV gebruiker en alle fietsers. Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Steeds meer mensen voelen zich mede door dit beleid gedwongen om de auto aan te houden, want met deze kwaliteit van Openbaar Vervoer kun je er slecht zonder wanneer je in een kleinere kern woont. Dat is slecht voor het Milieu en geen of weinig Openbaar Vervoer beïnvloedt de persoonlijke vrijheid van niet – autobezitters. Het sociale leven van ouderen, de keuzemogelijkheden van schoolgaande kinderen, en de reïntegratie mogelijkheden voor werkzoekenden. Daarom moet het bestaande netwerk van Openbaar Vervoer in Fryslân verbeterd worden en de witte plekken ingevuld. Een doordacht netwerk, milieuvriendelijke vervoersmiddelen en het scheppen van werkgelegenheid zijn voor ons daarbij de uitgangspunten. Verenigd Links is voor het stapsgewijs invoeren van gratis Openbaar Vervoer. Daar zou je de provinciale opcenten goed voor kunnen inzetten. Dan hoef je minder wegen aan te leggen, dien je het milieu en het is ook van belang in de strijd tegen de krimp.

Addy Stoker Voorzitter Verenigd Links

Dossier Kracht van Leeuwarden

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 22 maart 2016

Schriftelijke vragen van Verenigd Links over Kracht van Leeuwarden werden door het College van Burgemeester en Wethouders pas na een jaar beantwoord, echter met de beantwoording is niet alles gezegd, er leven onder de deelnemers van Kracht van Leeuwarden nog veel vragen en twijfels.

Het gaat hier om een initiatief van een aantal wijkbewoners van de wijken Oud – Oost en Camminghaburen. De bedoeling van het project is om er achter te komen wat de verbeterpunten in de wijken zijn en wat de bewoners zelf kunnen bijdragen on de wijken leuker, gezelliger en beter leefbaar te maken. Het project is gestart in het voorjaar van 2014 en wordt ondersteund en begeleid door de gemeente Leeuwarden en Radar Advies. Daarnaast zijn ook de wijkteams betrokken bij de begeleiding van de deelnemers aan het project.

De deelnemers aan de projecten moet ondertussen wel beschikbaar blijven voor werk. En op de website van Radar Personeel lezen wij: “ dankzij de Kracht van Leeuwarden bewegen werkloze burgers weer dichter naar de arbeidsmarkt en doen ze meer voor de stad. Ze ontwikkelen diensten waardoor andere burgers minder vaak een beroep hoeven te doen op deze collectieve voorzieningen van de stad. Dit levert besparingen op “.

Daaruit kun je opmaken dat er wel degelijk ook een Financieel aspect onder dit project ligt en dat het derhalve  gaat om een met een idealistisch sausje overgoten bezuinigingsdoelstelling.

Onder de deelnemers die wij als Verenigd Links gesproken hebben leven er veel vragen, en leeft er kritiek op de rol van Radar. Het college zegt er het volgende over in antwoord op de Schriftelijke vragen van Verenigd Links: “ waar nodig is er regie en ondersteuning om de kracht van burgers zoveel mogelijk tot z’n recht te laten komen. Radar uitvoering ondersteunt de bewoners, de wijkteams en de gemeente in het haalbaar maken van de bewonersinitiatieven en het doorbreken van versnippering binnen de organisaties. Hierdoor ontstaan meer vitale , ondernemende burgernetwerken. Het aanboren van de eigen kracht van de wijk en de bewoners zelf geeft concrete invulling aan de kracht van onderop. Het uiteindelijke doel is dat Radar Uitvoering de ondersteuning overdraagt aan de sociale wijkteams en dat de teams de burgerkracht zoveel mogelijk tot zijn recht laat komen”.

  • De deelnemers geven aan dat Radar  nogal eens “de eer” voor een project naar zich toetrekt. (alsof het project hun prestatie is).
  • Deelnemers geven aan dat de invloed van Radar op de uiteindelijke uitvoering en de koers die een project vaart teveel bepaald wordt door Radar. ( er wordt dus niet echt naar de deelnemers geluisterd).
  • Zodra het over geld voor de uitvoering gaat is Radar ( en ook de gemeente) niet thuis.
  • Vanuit Zuid -West zijn er in het project twee groepen ontstaan. Stichting 1 en de handige Harry’s, die gemotiveerd waren met plannen voor acties en vrijwilligerswerk. Vanuit Radar werd beloofd dat ze actief mee zouden denken over de financiering en over de start van een project. Weken later is daar niets meer van over, de deelnemers worden geacht zelf hun Stipejild aan te spreken. Er werd niet meer gesproken over een “bijverdienmodel” vanuit de uitkering. Er zou besproken worden wat er op dit punt wel en niet mogelijk is, echter de deelnemers worden van het kastje naar de muur gestuurd.
  • Wanneer er dan later wel overleg plaatsvindt, schuiven de beleidsmedewerker, en drie personen van Radar aan, en nog eens drie personen van het sociaal wijkteam, deelnemers voelen zich overvallen, ligt de regie nu werkelijk bij de deelnemers?
  • Ook een communicatieplan wordt al snel overruled door Radar. Deelnemers vertellen dat ze zich gegijzeld voelen door Radar.
  • Het project de “ Kunst van het rondkomen” / schuldhulpverlening is inmiddels dan ook los van Radar.  

De deelnemers hebben meer het idee dat ze met “bezigheidstherapie” doende zijn dan dat het daadwerkelijk ook banen oplevert. Het enige succesje is een coöperatie waarin enkele personen hun eigen bedrijfje hebben opgestart, maar wel op gratis locaties. Hetgeen normaal gesproken geen goede start is vanuit het oogpunt van gezond ondernemerschap. Er worden vraagtekens gezet bij de succesfactor van Radar.

 

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Caparis en het ontduiken van de wet.

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 03 februari 2016

Verenigd Links krijgt regelmatig te horen dat de Sociale Werkvoorziening en Caparis zich niet houden aan de wet, daar waar het gaat om het verplichte Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor de werknemers. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft nu er een herstructurering bij Caparis gaande is een zienswijze gegeven waarin staat dat er bij de herstructurering meer aandacht moet zijn voor het menselijke aspect van deze reorganisatie. Het is eigenlijk diep treurig dat het nodig is dit op te merken. Onlangs kregen wij als Verenigd Links weer een mail van een medewerker van Caparis die ons liet weten: “ ik heb nog nooit gehoord over een ontwikkelingsplan, of iemand gehoord die de kans kreeg om zich te ontwikkelen binnen Caparis.  Ze kiezen wel eens voor een administratieve oplossing, een jaarlijks gesprek zonder dat de kansen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan echt worden benut, overigens heb ik persoonlijk nooit met iemand gesproken”.

Ook eerder kreeg Verenigd Links bericht van een SW medewerker die liet weten geen Persoonlijk Ontwikkelings Plan te hebben gekregen en dat wel wil hebben. Een gesprek met wethouder Ekhart (Leeuwarden) volgde, maar dat heeft niets opgelost. Ze is op dit moment officieel nog in dienst bij Caparis, en zit thuis omdat Caparis heeft aangegeven dat ze haar niet de begeleiding kan geven die ze nodig heeft. De bedrijfsarts heeft dit ook geconstateerd. Haar familie laat ons weten: “ de expertise ontbreekt aan alle kanten bij Caparis, maar dat wisten we allang. Over een Persoonlijk Ontwikkelings Plan is ons niets bekend, alles loopt nu via de gemeente”.

Het is dus beslist geen overbodige zaak dat er gevraagd wordt meer aandacht te geven aan de menselijke kant van het verhaal, en voor Verenigd Links is het ook een eis, Caparis, moet zich aan de wet houden en bestuurders dus ook wethouder Ekhart en de andere deelnemende gemeenten moeten hier echt iets aan doen. Of is de term “ wethouder” een leeg begrip geworden?

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links