Het stigmatiseren van mensen in armoede

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 10 mei 2017

Steeds vaker hoor je politici pleiten voor de invoering van wat Mobility Mentoring genoemd wordt. Onlangs deed Nynke Andringa dat tijdens een politiek podium van de Leeuwarder gemeenteraad, en nu heeft ook D66 er vragen over gesteld omdat ze de invoering daarvan in Leeuwarden wil bevorderen. De website van de lokale D66 maakt er melding van : “  mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onzelfstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, vermindert de “bedrading “ van het brein van mensen. Dat beïnvloed het geheugen en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen”.

Verenigd Links heeft grote bezwaren tegen het in de hoek zetten van een grote groep mensen.  Men beroept zich op hersenonderzoek, echter dit hersenonderzoek diskwalificeert mensen en het is stigmatiserend. Het is niet positief om mensen te stigmatiseren en te verwijzen naar de ontwikkeling van de hersenen van arme mensen en hen in feite neer te zetten als mensen die domme beslissingen nemen en niet op de lange termijn kunnen denken en doen, die al te afhankelijk zijn van de verlangens van het primitieve brein en daardoor onvoldoende weerstand kunnen bieden tegen de verleiding van de consumptiemaatschappij.

Waarom maken nogal wat mensen geen gebruik van de voorzieningen via het minimabeleid terwijl ze er wel recht op hebben? Dat is doorgaans geen domheid, of niet goed vooruit kunnen denken, er zijn andere oorzaken. Voorbeeld: de contributie van een sportclub wordt vergoed door de gemeente: eerste obstakel, je moet het soms vooruit betalen. Tweede obstakel: meedoen aan een club of vereniging brengt extra kosten met zich mee, bovenop het lidmaatschap dat vergoed wordt. Minima kijken vooruit en willen hun kind behoeden voor de teleurstelling dat het na een half jaar moet afhaken omdat er geen geld is voor de bijkomende kosten. Het besluit om geen gebruik te maken van de regeling waar men wel degelijk weet van heeft, is wellicht toch niet zo dom en van korte – termijn – denken is ook allerminst sprake. Er is gewoon sprake van te weinig financiële armslag of van een rood stand waar tegemoetkomingen in verdwijnen.

Je moet enige affiniteit met en enige kennis hebben van het dagelijkse leven van mensen met een minimuminkomen om tot een juiste interpretatie te komen van de verschijnselen die je waarneemt.

Alleen het ontstressen van mensen in een schuldensituatie biedt geen langdurig perspectief, nou ja het houdt de hulpverleners aan het werk. Wat is dan wel de oplossing? De hulpverlening verbeteren door een meer respectvolle bejegening van mensen met een minimum inkomen. En bovenal er voor zorgen dat mensen uit de bijstand komen door ze eerlijk betaald werk aan te bieden, en het moet gezegd; het werkgelegenheidsbeleid in Leeuwarden rammelt aan alle kanten. Doe daar eerst maar eens wat aan , in plaats van pappen en nathouden met verplicht vrijwilligerswerk en Mobility Mentoring.

Addy Stoker

kandidaat lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

Wie is er nou dom? over oorzaken armoede

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 26 maart 2017

Nynke Andringa, nu druk aan het werk in Leeuwarder Sociale wijkteams  refereerde onlangs aan het feit dat ik tijdens haar verhaal in een politiek podium de zaal uitging omdat ik van mening ben dat zij mensen met een uitkering stigmatiseert en dat is in mijn ogen niet passend. En ze deed dat niet voor het eerst.

Vorig jaar stond er in de Groene Amsterdammer ( 20 april 2016) een artikel over de armoede in Leeuwarden ( Noord). De armste wijken voor kinderen om in op te groeien liggen  o.a. in Leeuwarden, en ook Heerenveen wordt als zodanig in dit artikel genoemd.  Met name de uitlatingen die gedaan worden door een beleidsadviseur armoede en participatie bij de gemeente Leeuwarden vinden wij als Verenigd Links volstrekt onacceptabel. De beleidsadviseur  verwijst naar de bevindingen over armoede in de neurowetenschappen. “  als iemand lange tijd in schaarste leeft, dan blijkt dat de hersenen feitelijk veranderen, er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze wetenschappelijke invalshoek van armoede: het belemmert volgens  neurowetenschappers de ontwikkeling van het kinderbrein. Stresshormonen van de  moeder zo luidt de theorie, bereiken via de placenta al het ongeboren kind en ook daarna beïnvloeden gebrek aan zorg en een teveel aan stress de ontwikkeling van de hersenen. Met andere woorden, armoede maakt dom, waardoor het ook eerder via generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dat te doorbreken, is het extra belangrijk kinderen te ondersteunen. Plannen prioriteiten stellen, focussen, behoeften uitstellen, dat is precies wat we vragen van mensen, maar wat ze maar beperkt kunnen vanwege een slechte ontwikkeling van de frontale kwab en een lager IQ”

Verenigd Links vindt deze  opmerkingen vanuit  de gemeente Leeuwarden stigmatiserend voor mensen die het toch al zo moeilijk hebben. Waarom wordt er met geen woord gesproken over de werkelijke oorzaken van armoede?  Dat mensen hun werk kwijtraken, dat de gemeente Leeuwarden een gebrekkig werkgelegenheidsbeleid voert, dat de uitkeringen in Nederland structureel te laag zijn, waardoor de armen steeds armer worden terwijl ondertussen de rijken steeds rijker worden, dat een groot aantal mensen niet uit de armoede komen terwijl ze wel werk hebben, omdat het werk dat ze doen niet eerlijk wordt betaald ( te lage uurlonen), en dat er steeds meer mensen vanwege hun leeftijd geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt en er momenteel vanwege de participatiewet sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. Wie is er nou dom?

Nynke Andringa blijft maar theoretische verhalen houden over armoede, maar van de resultaten van haar inspanningen merken we totaal niets. Er wordt vanuit de sociale wijkteams ook niet gezocht naar eerlijk betaald werk voor mensen, men duwt mensen het vrijwilligerswerk in, zonder betaalde baan, dus straks nog meer domme vrijwilligers?

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

De gemeente als vrek…

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 15 maart 2017

Dat is toch wel wat.. tientallen jaren betalen allerlei organisaties die met hart en ziel werken aan bruisende evenementen voor hun stad of dorp een redelijk bedrag aan kosten voor de nodige verplichte vergunningen, en nu Culturele Hoofdstad 2018 dichterbij komt  moeten ze opeens stapsgewijs veel meer gaan betalen. Waarom doet de gemeente Leeuwarden dat nu en niet pas na CH2018?  Waarin er veel evenementen gepland staan?  Wethouder Sjoerd Feitsma (PVDA) legt uit dat hij kostendekkend wil gaan werken, maar blijkbaar was dit gedurende de afgelopen tien tallen jaren geen enkel probleem..

Een vergunning van 194 euro gaat dan uiteindelijk 1600 euro kosten. Dan kan het twee kanten op, of allerlei evenementen gaan niet meer door, of de kaartjes worden veel duurder wat minder bezoekers tot gevolg zal hebben, en minder bezoekers betekent ook minder uitgaven in Leeuwarden. Wij hebben destijds ingestemd met CH2018 vooral vanwege de te verwachtten effecten op de werkgelegenheid, maar wethouder uw actie roept het beeld op van een gemeente die als een soort vrek opereert, eerst de eigen kas en dan vooral niet verder kijken. Want uw voorstel om kostendekkend bezig te zijn en voor de gemeente  zo een graantje mee te pikken gaat ten koste van de werkgelegenheid en de opbrengsten voor het bedrijfsleven in onze gemeente die gebaat zijn bij veel bezoekers.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Caparis wil het wiel opnieuw uitvinden

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 22 maart 2017

Per 1 april 2017 gaat Leeuwarden de groenploeg van Caparis overnemen, het College van Burgemeester en Wethouders wordt dan de werkgever van deze mensen. Als Verenigd Links snappen wij heel goed dat er een streven is om de Sociale Werkvoorziening weer zoveel mogelijk zelf te willen uitvoeren, gezien wat er de laatste jaren allemaal is voorgevallen lijkt ons dat ook gerechtvaardigd. Midden in alle narigheid heeft die verzuchting ook bij ons wel eens geklonken. Wat voor Verenigd Links hoe dan ook voorop blijft staan is het doel van de Sociale Werkvoorziening en dus de mensen die er werkzaam zijn en dan doel ik in de eerste plaats op de werknemers met een indicatie.

Toch is 1 april eigenlijk te snel, want er ligt helemaal nog geen advies van de Ondernemingsraad, van de mensen om wie het gaat, en daar wijzen de vakbonden ook heel terecht op. Er ligt wel een reactie van de OR op een brief van PVDA wethouder Ekhart, echter dat is heel iets anders dan een officiële adviesaanvraag. Dan is er ook nog de verdeel en heers politiek. Die ontstaat omdat de diverse gemeenteraden niet allemaal dezelfde informatie krijgen. Zo wisten ze in Smallingerland al dat het verzelfstandigen van het groen 2,5 miljoen euro gaat kosten, terwijl de Raad in Leeuwarden maar moest gissen naar de kosten. Het College stelt dan dat we in Leeuwarden daar dan ook maar naar moeten vragen, en dan begint de situatie helemaal absurd te worden. Ten eerste omdat de wethouder een actieve informatieplicht heeft, en ten tweede omdat Verenigd Links in diezelfde vergadering om informatie heeft gevraagd die de wethouder weigert te verstrekken. Wat hebben wij gevraagd? Dat heeft te maken met het feit dat er nu gezegd wordt dat het herstructureringsplan voor Caparis per 1 mei aangeleverd zal worden terwijl de directie van Caparis in de persoon van dhr. Glas al in 2015 bezig was dit plan te schrijven. Hij is zelfs langer doorgegaan om dit af te maken. Hierover zegt men nu dat deze doorrekeningen bestemd waren voor intern gebruik. Intern ligt er dus al een plan, maar men wil blijkbaar het wiel opnieuw uitvinden. Dat is typisch de bestuurscultuur bij Caparis. Zonde van alle werk (en geld) dat er al aan is besteed door dhr. Glas. En het is geen goede zaak dat wanneer Verenigd Links daarnaar vraagt wij deze informatie niet mogen ontvangen.  vanuit Caparis werd ook nog opgemerkt dat “de ondernemingsraad van Caparis niet gaat over de beslissing of mensen verhuizen van de gemeenschappelijke regeling naar de gemeente, daar hebben ze simpelweg niets van te vinden”. Dat is naar mijn mening dezelfde fout die de vorige RVC ook maakte, de mensen om wie het gaat achterstellen. Wanneer deze gedachte nu nog leeft dan is dit verhaal nog lang niet ten einde.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links.

Opstap tarief WMO

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 03 januari 2017

Er wordt voor het WMO vervoer in Leeuwarden een opstap tarief van 1 euro gevraagd bovenop het tarief dat er al is. Als Verenigd Links ontvangen wij meldingen dat dit voor nogal wat mensen te veel gevraagd is, en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Vooral het vooruitzicht dat mensen door deze maatregel in het isolement raken. Dat ze gedwongen thuis moeten blijven zitten en niet meer mee kunnen doen in deze samenleving. Zoiets is toch niet acceptabel?  Wij mogen met elkaar toch verwachten dat ze de mensen die hierdoor in de knel raken tegemoet komen. De gemeente Leeuwarden neemt nu als uitgangspunt dat de uitgaven op dit punt gelijk moeten zijn aan het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt, we weten ook dat er dan weinig sociaal beleid zal overblijven. De rekenmeesters zijn weer eens de baas in dit land en blijkbaar ook in de gemeente Leeuwarden. Eerder heeft Verenigd Links gevraagd om te voorkomen dat juist de mensen met het minste geld voornamelijk opdraaien voor deze bezuinigingen, het lijkt er op dat dit niet wordt ingewilligd, wanneer er nu niets aan de nare gevolgen van deze maatregel gedaan wordt.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links